Ursviksskolan

Ursviksskolan ligger i centrala Ursviken nära idrottsplats, ishallen Kopparhallen, fotbollsplan med konstgräs och Folkets hus med bibliotek

På skolan går drygt 400 barn och elever, från förskoleklass till årskurs 9 med fritidshem integrerat. Lokalerna är väl anpassade till våra verksamheter. Vi har skogen och vattnet på promenadavstånd och skolgården har fina lekytor med många aktivitetsmöjligheter. För de äldre barnen finns caféverksamhet och rastaktiviteter i uppehållsrummet Druvan.

Skolstart

20 augusti

Vår skola är en del av Ursvikens rektorsområde. Till Ursvikens rektorsområde hör Ursviksskolan, Bergsbyskolan och Stackgrönnanskolan. Tillsammans på skolorna arbetar vi mot gemensamma mål med våra elever i centrum.

På våra skolor har vi högt fokus på utveckling och lärande i alla sammanhang. Vi arbetar för att alla våra elever ska trivas och må bra och utvecklas så långt som det är möjligt utifrån sina förutsättningar.

Lärare, specialpedagog, speciallärare, förskollärare, fritidspedagoger, skolfritidsledare och andra pedagoger arbetar tillsammans med våra elever under elevens hela dag. Våra elever har tillgång till skolsköterska, kurator och studie och yrkesvägledare.

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Ursviksskolans fritidshem består av fyra avdelningar.

 • Briggen - för barn från förskoleklass
 • Skeppet - för barn från åk 1
 • Skonaren - för barn från åk 2
 • Periskopet - för barn från åk 3-5.

Briggen är vårt basfritidshem, där öppnar vi och stänger gemensamt.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Jessica Bergkvist

Biträdande rektor

Maria Törnqvist
Torbjörn Jonsson
Linda Johansson

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Besöksadress:

Skelleftehamnsvägen 100
932 36 Ursviken

På Ursviksskolan möts alla elever av undervisning, lärmiljöer och förhållningssätt som utvecklar och utmanar varje elev. Vi arbetar för att skolan ska ha tillgängliga lärmiljöer, att vår skola ska vara en skola som fungerar för alla.

Årskurs f-5

Tillsammans med högstadiet och förskolorna i området arbetar vi i F-16-årsperspektiv för att förbättra alla elevers resultat. Vi jobbar för att utveckla ett formativt förhållningssätt hos pedagoger och elever. Varje lektion ska ha tydliga lärandemål och eleverna ska få formativ återkoppling.

Vi har ett levande värdegrundsarbete och en aktiv plan för likabehandling och mot diskriminering och kränkande behandling. All personal arbetar med KOMET. Det arbetet stöds av Likabehandlingsteamet, Kompis, klassråd och elevråd. Träffar genomförs regelbundet för att bli levande inslag i skolans vardag och en viktig förutsättning för att utveckla elevdemokrati och elevinflytande. Rastvakter som finns ute på skolgården har reflexvästar med namn. Personal finns tillgänglig i och omkring omklädningsrummet vid idrottslektioner. Personal finns varje dag i matsalen. All personal ser på alla barn som "våra".

Vi har en gemensam lektionsstruktur som beskriver några moment som alla lektioner ska innehålla. Lärarna samplanerar årskursvis för att säkerställa en likvärdig utbildning i klasserna.

På fritidshemmet ska barn och föräldrar välkomna och trygga. Vi arbetar med att utveckla och stärka barnens självkänsla och sociala kompetens så att de vågar framföra sina åsikter och kan uttrycka sig på många olika sätt.

Årskurs 6-9

Vi jobbar med att utveckla ett formativt förhållningssätt hos pedagoger och elever. Tydlighet och struktur för eleverna som gynnar förutsättningarna för att varje elev ska utvecklas så långt som möjligt.

Årskurs f-5

Vi på Ursviksskolan strävar efter att ge elever möjligheten att delta i skolans alla aktiviteter och erbjuda olika sätt att lära. I samtliga årskurser jobbar vi med utveckling av barnens kunskaper och sociala och emotionella färdigheter genom att utveckla en tillåtande lärandemiljö med god studiero. Vi lägger stor vikt på att alla elever ska vara trygga och har ett levande värdegrundsarbete och elevhälsaarbete.

Vi har ett genomgående formativt förhållningssätt både i undervisningen och kollegialt. Skolans elevhälsalag träffas regelbundet och där finns rektor, kurator, skolsköterska och specialpedagoger. Förebyggande insatser mot mobbning och annan kränkande behandling leds av ett likabehandlingslag som stöds av Räddningspatrullen och Kompis. Klassråd och elevråd är en viktig förutsättning för att utveckla elevdemokrati och elevinflytande.

Årskurs 6-9

Eleverna erbjuds läxläsning en eftermiddag i veckan efter ordinarie skoltid. På läxläsningen finns specialpedagog, speciallärare och undervisande lärare.

Elevhälsateamet, ETH, träffas varje vecka. Teamet deltar också på arbetslagsträffar för att få ett tidigt samarbete om elever.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Skolsköterska
Anneli Lindgren

Kurator
Patrik Bohman

Studie och yrkesvägledare
Lisa Sundberg

Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Senast uppdaterad: