Stora genomgripande förändringar

Exempel på genomgripande förändringsprojekt som har införts eller är under införande, och som alla gemensamt bidrar till en högre kvalitet.

Projektet The North Sweden Green Deal arbetar med att bemöta den gröna omställningen som pågår i Norrbotten och Västerbotten.

The North Sweden Green Deal fokuserar på regional och lokal mobilisering och att parterna i projektet jobbar fram en gemensam färdriktning. Fokus kommer även handla om att bygga kapacitet för att hantera samhällsomvandlingen som sker i samband med nya investeringar och etableringar.

Projektet delfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Logotyp Europeiska regionala utvecklingsfonden

The North Sweden Green Deal pågår under 2022 och 2023 och EU:s regionala fond finansierar med 56 miljoner kronor. Den totala budgeten för hela projektet är 112,5 miljoner kronor som Region Västerbotten och Region Norrbotten äger gemensamt.

Parter i projektet:

 • Delprojekt Västerbotten: Region Västerbotten och Skellefteå kommun.
 • Delprojekt Norrbotten: Region Norrbotten, Boden, Piteå, Luleå, Kiruna och Gällivare kommun samt i samarbete med LTU, Länsstyrelsen Norrbottens Län, Norrbottens kommuner och Swedish Lapland.

För Västerbottens delprojekt prioriteras dessa områden:

 • Omvandlingskontoret som bedriver den nationella dialogen och ansvarar även för projektledningen i The North Sweden Green Deal.
 • Förstärkt regional och lokal attraktion vilket inkluderar att attrahera såväl investeringar och etableringar som invånare och arbetskraft.
 • Kompetensförsörjning för att underlätta vid rekryteringar till hållbara industrin och samtidigt minska risken att övrig industri tappar kompetens.
 • Hållbar samhällsplanering - uppdatera och säkerställa planeringsunderlag för till exempel befolkningsprognoser, markanvändning, bostadsplanering, miljökonsekvenser och energitekniska utredningar.

För Norrbottens delprojekt prioriteras dessa områden:

 • Attraktion. Attrahera och förbättra mottagarkapaciteten av etableringar och invånare, både regionalt och lokalt.
 • Kompetens. För att möta de stora krav på personal som etableringarna kräver tas lokala samverkansmodeller kring kompetensförsörjning, utbildning och validering fram.
 • Energi. Arbetet i omställningskommunerna inkluderar även energisystem och kapacitet för energi.
 • Fysisk planering. För att kunna ta emot stora etableringar fokuseras ingår fysisk planering för omställningskommunerna som deltar som parter i projektet.

Du behöver inte kunna namnen på ansvariga tjänstepersoner. Inte ens på vilken förvaltning de finns. Krångliga ord och termer behöver du inte heller ha koll på. Berätta bara om ditt ärende eller ställ din fråga så får du hjälp hos kundtjänst. Chansen är stor att ditt ärende blir löst på en gång.

Det räcker med en kontakt. Antingen får du svar på din fråga direkt, eller så kan du släppa tanken – i trygg förvissning om att Skellefteå kommun har börjat jobba med din fundering.

Du kan kontakta kommunen via e-post, webbformulär, mobilapp, Facebook, personligt besök eller telefon. Väljer du att ringa får du alltid svar. Väntetiden ska i normalfallet inte överstiga två minuter, men vill du inte vänta kan du använda återuppringningsfunktionen. Du behåller då din plats i kön och blir uppringd så fort en handläggare är ledig.

Oavsett kontaktväg är ambitionen att 70 procent av ärendena ska lösas direkt i kundtjänst. Mer komplicerade ärenden kan ta längre tid. I sådana fall blir du kontaktad av en specialiserad handläggare inom tre arbetsdagar, för fortsatt dialog.

När du kontaktar kommunen kan du vara säker på att bli proffsigt och trevligt bemött. Medarbetarna på kundtjänst är kunniga handläggare med öppenhet som ledstjärna och sekretess som grundbult.

En serviceförklaring måste innehålla ett löfte om tjänstens innehåll. Om vi inte håller det vi lovat i serviceförklaringen kommer vi att undersöka vad som inträffat, erkänna misstaget och snarast rätta till det som har blivit fel.

En serviceförklaring hjälper till att identifiera problemområden samt höja kvaliteten på tjänsten. Det är kunderna som lyfter fram vilka problem de har och Skellefteå kommun kan sedan jobba vidare med förbättring och utveckling.

Skellefteå kommun jobbar kontinuerligt med att ta fram serviceförklaringar inom olika områden och verksamheter.

I Skellefteå kommun har vi tagit ett helhetsgrepp om kvalitetsfrågor och arbetar aktivt med kvalitetsutveckling i hela organisationen.

För att uppnå detta gjordes en omorganisation av det tidigare kommunledningskontoret. Detta för att skilja support och service från strategiska frågor samt samordning och ledning gällande uppdrag från kommunledningen. En ny enhet vid namn Kvalitet och förnyelse sattes samman för att ta ett helhetsgrepp kring kvalitetsfrågorna i kommunen. Ett kvalitetsråd har också etablerats där alla förvaltningar är representerade. Kvalitetsrådet träffas och diskuterar kvalitetsfrågor på en strategisk nivå en gång i månaden.

Nominerad till årets kvalitetskommun 2013

Att ansöka till Årets kvalitetskommun 2013 var en del i arbetet med att strategiskt satsa på kvalitetsutveckling. Kvalitetsarbetet lyfts upp till ytan genom Kommunkompassen, det verktyg SKL använder för att utvärdera kommunens kvalitetsarbete, visar tydligt att kvalitet är något som uppnås tillsammans – med alla medarbetares engagemang.

Syftet med att ansöka till årets kvalitetskommun var att:

 • Få en motor för fortsatt kvalitetsarbete
 • Få en värdemätare för vårt sätt att arbeta med kvalitetsutveckling
 • Lyfta fram alla medarbetares centrala roll
 • Dela med oss av våra idéer och ta del av andras
 • Sätta kvalitetsarbetet i fokus
 • Skapa stolthet och engagemang hos medarbetarna

Goda exempel

Ett led i Skellefteå kommuns satsning på kvalitetsutveckling är att lyfta goda exempel. Många artiklar har publicerats om olika utvecklingsprojekt som alla haft som gemensam nämnare att de har höjt kvalitén i verksamheten.

De snabba samhällsförändringarna bidrar till att förväntningarna på medborgardialog blir större. Därför utvecklar Skellefteå kommun nya metoder för att möjliggöra ett större inflytande för medborgarna.

Hur vill egentligen kommuninvånarna att samhällsservicen utvecklas? Det är en fråga som kommunens tjänstepersoner ständigt söker svar på. Även politikerna, vars uppdrag är just att representera medborgarnas åsikter, har en ofullständig bild.

De verkliga experterna i ämnet är folk som lever och bor i kommunen. Du själv.

Att fånga upp och ta tillvara dina och andras expertkunskaper är en utmaning för Skellefteå kommun. Medborgarna förväntar sig dialog – en självklarhet i samband med förändringar som kommunen tar initiativ till, men många vill också själva kunna föreslå förändringar. Inflytandet över livsmiljön tas för givet i allt fler sammanhang. Kugghjulen i den svenska demokratimaskinen börjar röra sig fortare.

Utmaningen ligger i att skapa en balanserad kommunikation mellan ett stort antal människor. Kommunen ska hitta rätt grupp i rätt situation och ställa de rätta frågorna i rätt tid, men utan att vara påträngande. Dessutom ska de mindre röststarka medborgargrupperna bli uppmärksammade på samma sätt som vältaliga individer och pockande särintressen.

Just nu utvecklar Skellefteå kommun olika arbetssätt för medborgardialog och fördjupad demokrati. Metoderna kan variera beroende på ämne och sammanhang. Ibland kanske kommunen söker upp de personer man vill prata med. Andra gånger är stormöten mer passande. Fokusgrupper, enkäter och sociala medier är andra exempel på kommunikationskanaler.

Det är möjligt att kommunen någon gång kontaktar dig för att få veta vad du tycker. Ingen kommer att fråga vilket parti du röstar på. Men du kan förmodligen ge svar på viktiga frågor som sedan ligger till grund för kommunens fortsatta utveckling.

Ytterst är det politikerna som ansvarar för att lyssna av medborgarnas åsikter. Tjänstepersonernas uppgift är att hitta lämpliga kontaktytor och att sätta dialogen i system.

Din uppgift är att berätta om dina krav och förväntningar.

Senast uppdaterad: