Anderstorg

Skellefteå har ett stort behov av bostäder för att kunna möta den efterfrågan som kommit i och med Skellefteås stora samhällsomvandling. Anderstorg är ett av flera viktiga områden för att tillgodose det bostadsbyggande som behövs för att nå befolkningsmålet i Skellefteå kommun med 90000 invånare till år 2030.

Vår vision

Anderstorg ska vara ett välkomnande och levande område med hållbarhet och innovation i fokus. Planeringen utgår ifrån människan, där boendemiljöer med höga kvalitéer samt närhet till en enkel och hållbar vardag ska prägla Anderstorg. Lekfulla utemiljöer, närhet till grönska och säkra trafikmiljöer ska ge goda förutsättningar för en bra och trygg livsmiljö.

En funktionsblandning av verksamheter och bostäder i samma område ger möjlighet till närhet, rörelse och stärker kopplingarna till resten av Anderstorp stadsdel, Anderstorpsgymnasiet, campusområdet och Sörböle stadsdel.

Gestaltning

Anderstorg ska få en tydligare stadskaraktär med liv och rörelse. Området ska vara lättorienterat och upplevas tryggt och trivsamt såväl för boende som för dem som passerar och besöker Anderstorg.

Bebyggelsens skala ska hjälpa till att skapa väldefinierade offentliga rum. Byggnadshöjderna ska anpassas för att skapa olika typer av gaturum med goda och skiftande ljusförhållanden för bostäder, gator och gårdar.

Fasadernas utformning ska bidra till att skapa ett vackert och intressant gaturum som uppfattas som tryggt och inbjudande.

Läs mer om gestaltning i gestaltningsprogrammet. , 1 MB.

Robusta och innovativa system som ger kvalitet för en långsiktig förvaltning som utformar området för nästa generation kommer att premieras. Innovationen kan också speglas i boendeformerna, mobilitetslösningar och i de gemensamma ytorna.

Träbyggnadsstrategi

Strategin säger att trä alltid ska prövas i samtliga kommunkoncernens bygg- och anläggningsprojekt, även vid privat exploatering av kommunens mark.

Här kan du ta del av träbyggnadsstrategin. , 848.6 kB.

Ett Skellefteå för alla

Vårt samhälle ska vara till för alla. Det handlar till exempel som att förbättra tillgängligheten så att miljöer och samhällsfunktioner fungerar för alla invånare och besökare.

Här kan du läsa mer om Ett Skellefteå för alla.

Markanvisning

Under två omgångar har det utlysts markanvisningstävling för området Anderstorg. Projektet har däremot av olika anledningar inte kunnat fullföljas enligt tidigare utformning och tidplan. För att stärka genomförbarheten i projektet under rådande omständigheter i omvärlden, har kommunen ändrat förutsättningarna för uppförandet av bostäder inom planområdet.

Kommunen kommer i egen regi uppföra mobilitetshuset där aktören kommer erbjudas friköp av parkeringsplatser till en kostnad om 100 000 kronor exkl. moms, per parkeringsplats. Tomträttsupplåtelse kommer också att erbjudas för den mark där hyresrätter uppförs.

I och med dessa förändringar vill kommunen ge aktörer möjligheten att lämna in förslag för vad de önskar uppföra på Anderstorg.

Här kan du som aktör läsa mer om Anderstorg. , 2.4 MB.

Senast uppdaterad: