Norrbotniabanan

Trafikverkets planering för Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå och Skellefteå påbörjades 2015. Sträckan omfattar totalt åtta järnvägsplaner, varav fyra planer sträcker sig genom Skellefteå kommun.

Hösten 2022 blev de första tre järnvägsplanerna genom kommunen fastställda (JP05-JP07). Nu pågår arbetet med detaljprojektering och framtagande av bygghandling. Inriktningen är att byggstart kan ske under 2024 med förutsättning att järnvägsplanerna vunnit laga kraft.

Trafikverkets planering

De fyra järnvägsplaner som berör Skellefteå kommun i dagsläget:

Ytterbyn–Grandbodarna (JP05)
Grandbodarna–Södra Tuvan (JP06)
Södra Tuvan–Skellefteå C (JP07)

Skellefteå C–Degerbyn (JP08)
Arbetet med denna plan påbörjades under våren 2021.
Läs mer om Trafikverkets arbete med JP08

Norrbotniabanans andra etapp, sträckan Skellefteå–Luleå
Under sommaren 2021 meddelade regeringen att Trafikverket får i uppdrag att påbörja planeringen för sträckan Skellefteå–Luleå.
Läs mer på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Norrbotniabanans dragning

På Trafikverkets webbplats kan du titta på en digital karta över Norrbotniabanans dragning Länk till annan webbplats.. I kartan syns linjen mellan Umeå och Skellefteå, och korridoren mellan Skellefteå och Luleå.

  • Trafikverket informerar i Byske 26 september

    Planeringen för Norrbotniabanans norra del fortsätter. Trafikverket bjuder in till informationsmöte på Föreningshuset Gullringen i Byske för att svara på dina frågor och berätta mer om planerna och vad som kommer hända de närmsta åren.

Norrbotniabanan omfattar en 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Banan ska förstärka godstrafiken på järnväg i landet samt möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. Norrbotniabanan är viktig, inte minst för att nå målet om ett fossilfritt Sverige 2045. Det är Trafikverket som ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan.

Några av projektets milstolpar.

Några milstolpar i projektet

ÅRTAL

HÄNDELSE

2022

Trafikverket fastställde samtliga järnvägsplaner för Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå. Järnvägsplanerna (JP05, JP06 och JP07) berör Skellefteå kommun 

2021

Järnvägsplanerna (JP05, JP06 och JP07) som berör Skellefteå kommun skickades in för fastställelse.

2015

Trafikverkets planering mellan Umeå och Skellefteå påbörjades 2015 och arbetet med järnvägsplanerna förväntas vara klart 2021/2022.

2011

Trafikverkets järnvägsutredning för Norrbotniabanan blir klar.

Det är Trafikverket som ansvarar för planering och byggande av Norrbotniabanan. Planeringsarbetet sker i samarbete med Skellefteå kommun samt andra berörda kommuner och myndigheter.

Regionerna i de nordligaste länen planerar och finansierar den framtida regionala tågtrafiken på Norrbotniabanan. Därutöver kommer godståg och sannolikt även fjärrtåg att trafikera banan.

På Trafikverkets webbplats hittar du aktuella handlingar kring järnvägsplanerna samt en karta som visar Norrbotniabanans dragning (linjen mellan Umeå och Skellefteå, och korridoren mellan Skellefteå och Luleå.)

Relaterat

Frågor och svar

Frågor och svar

Det är Trafikverket som ansvarar för planering och markfrågor samt bygget av Norrbotniabanan. Planeringsarbetet sker i samarbete med Skellefteå kommun.

Bygget av Norrbotniabanan påbörjades under hösten 2018 mellan Umeå och Dåva, en sträcka på 12 kilometer. Planeringen med framtagande av järnvägsplaner mellan Umeå och Skellefteå påbörjades 2015 och ska vara klart årsskiftet 2021/2022. Inriktningen för byggstart är 2024. Än så länge saknas beslut om fortsatt planering och bygge norrut från Skellefteå till Luleå.

Hela Norrbotniabanan blir 27 mil från Umeå i söder till Luleå i norr. Alla järnvägsutredningar är klara. Trafikverket arbetar nu med att ta fram järnvägsplaner för sträckan Umeå–Skellefteå.

För att få bygga en järnväg måste det finnas en fastställd och laga kraftvunnen järnvägsplan. Planen beskriver vad som ska göras, var järnvägen ska byggas och hur stora ytor som krävs. Järnvägsplanerna för Skellefteå kommun är uppdelade i tre sträckor, JP05, JP06 och JP07.

På grund av höjdförhållanden är det svårt att få till funktionella brolösningar då broarna behöver passera med ett säkerhetsavstånd på minst sju meter ovanför spåren. Trafikverket har bedömt tillsammans med kommunen att passager under spår är mer ekonomiskt fördelaktiga och ger en bättre funktion för både gång,- cykel och biltrafik.

Trafikverket arbetar med att ta fram en plan för hur trafiken ska hanteras under byggtiden. Detta är en pågående dialog som kommer att planeras mer i detalj när järnvägsplanerna är fastställda.

Trafikverket har ingen finansiering för E4-projektet vilket är anledningen till att E4 inte byggs om samtidigt som Norrbotniabanan. Ingen tidplan är därmed satt för när E4 ska byggas. Däremot ska samordning ske så att E4 ska vara möjlig att anlägga i framtiden.

Om du är intresserad av att köpa ett hus vid järnvägen bör du vara uppmärksam på senaste information om Norrbotniabanan, linjesträckning, buller och vibrationer samt övriga trafiklösningar till följd av järnvägen. Kontakta Trafikverket för aktuell information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan och bevakar de bygglov som söks inom korridoren. Men alla bygglovsärenden prövas individuellt, så rådgör med kommunens bygglovshandläggare om just ditt ärende.

Trafikverket ansvarar för eventuella inlösen av fastigheter och övriga ersättningsfrågor, då det är Trafikverket som planerar och bygger Norrbotniabanan. Kontakta Trafikverket i första hand för aktuell information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I andra hand kan berörda fastighetsägare kontakta Skellefteå kommun. Vi är gärna behjälpliga i de fall fastighetsägare önskar mer information om kommunens bostadsbyggnadsprojekt, utvecklingsplaner och tomtutbud.

Trafikverket har ansvaret för byggandet av Norrbotniabanan och de gör även buller- och vibrations-mätningar. Det finns riktvärden som de ska förhålla sig till, och åtgärdsplaner om riktvärdena överskrids.

Trafikverket bjuder in alla fastighetsägare som ligger inom korridoren via brev till deras samråd. Inbjudan annonseras även i lokaltidningen för övriga intressenter. Alla som vill är välkomna att lämna synpunkter till Trafikverket.

På Trafikverkets webbplats hittar du aktuell information om vad som händer i projektet. Du kan även hitta information här på kommunens sida samt hos Norrbotniabanegruppen.

trafikverket.se/norrbotniabanan Länk till annan webbplats.

Norrbotniabanegruppen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se