Norrbotniabanan

Norrbotniabanan är en viktig satsning för Skellefteå kommun och regionen i stort. Tillsammans med nya resecentrum i kommunen kommer järnvägen innebära helt nya möjligheter för resor och transporter.

Skellefteå södra

Södra kommungränsen–Centrala Skellefteå
De tre järnvägsplanerna (JP05–JP07) från södra kommungränsen till centrala Skellefteå vann laga kraft 7 december 2023.

Järnvägsplan Skellefteå C–Degerbyn (JP08)
Arbetet med denna plan påbörjades under våren 2021.
Läs mer på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Skellefteå norra

Centrala Skellefteå–Norra kommungränsen
Under sommaren 2021 meddelade regeringen att Trafikverket får i uppdrag att påbörja planeringen för sträckan Skellefteå–Luleå.
Läs mer på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Norrbotniabanans dragning

På Trafikverkets webbplats kan du se en karta som visar den beslutade dragningen mellan Umeå och Skellefteå, samt korridoren mellan Skellefteå och Luleå.
Länk till kartan på Trafikverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

  • Unik konstsatsning längs Norrbotniabanan

    Kustkommunerna längs sträckan mellan Umeå och Skellefteå har tillsammans med Trafikverket tagit fram ett gemensamt konstprogram för den konst som uppförs i samband med bygget av järnvägen och dess stationer.
  • Kristina Sundin Jonssons videorapport om Norrbotniabanan

    Projektet Norrbotniabanan har tagit fart igen. I den här videon samtalar kommundirektör Kristina Sundin Jonsson med kommunens projektledare Lisa Gahm om hur bygget av Norrbotniabanan påverkar Skellefteå kommun på olika sätt.

Norrbotniabanan omfattar en 27 mil lång kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Banan ska förstärka godstrafiken på järnväg i landet samt möjliggöra persontrafik mellan norrlandskustens städer. Norrbotniabanan är viktig, inte minst för att nå målet om ett fossilfritt Sverige 2045. Det är Trafikverket som ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan.

Några av projektets milstolpar.

Några milstolpar i projektet

ÅRTAL

HÄNDELSE

2023

Järnvägsplanerna för Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå vann laga kraft 7 dec 2023.

2022

Trafikverket fastställde järnvägsplanerna för Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå. Järnvägsplanerna (JP05, JP06 och JP07) berör Skellefteå kommun

2021

Järnvägsplanerna (JP05, JP06 och JP07) som berör Skellefteå kommun skickades in för fastställelse.

2015

Trafikverkets planering mellan Umeå och Skellefteå påbörjades 2015 och arbetet med järnvägsplanerna förväntas vara klart 2021/2022.

2011

Trafikverkets järnvägsutredning för Norrbotniabanan blir klar.

Det är Trafikverket som ansvarar för planering och byggande av Norrbotniabanan. Planeringsarbetet sker i samarbete med Skellefteå kommun samt andra berörda kommuner och myndigheter.

Regionerna i de nordligaste länen planerar och finansierar den framtida regionala tågtrafiken på Norrbotniabanan. Därutöver kommer godståg och sannolikt även fjärrtåg att trafikera banan.

På Trafikverkets webbplats hittar du aktuella handlingar kring järnvägsplanerna samt en karta som visar Norrbotniabanans dragning (linjen mellan Umeå och Skellefteå, och korridoren mellan Skellefteå och Luleå.)

Relaterat

Frågor och svar

Frågor och svar

Det är Trafikverket som ansvarar för planering och markfrågor samt bygget av Norrbotniabanan. Planeringsarbetet sker i samarbete med Skellefteå kommun.

För att få bygga en järnväg måste det finnas en fastställd och laga kraftvunnen järnvägsplan. Planen beskriver vad som ska göras, var järnvägen ska byggas och hur stora ytor som krävs.

Trafikverket bjuder in alla fastighetsägare som ligger inom korridoren via brev till deras samråd. Inbjudan annonseras även i lokaltidningen för övriga intressenter. Alla som vill är välkomna att lämna synpunkter till Trafikverket.

På grund av höjdförhållanden är det svårt att få till funktionella brolösningar då broarna behöver passera med ett säkerhetsavstånd på minst sju meter ovanför spåren. Trafikverket har bedömt tillsammans med kommunen att passager under spår är mer ekonomiskt fördelaktiga och ger en bättre funktion för både gång,- cykel och biltrafik.

Trafikverket arbetar med att ta fram en plan för hur trafiken ska hanteras under byggtiden.

Om du är intresserad av att köpa ett hus vid järnvägen bör du vara uppmärksam på senaste information om Norrbotniabanan, linjesträckning, buller och vibrationer samt övriga trafiklösningar till följd av järnvägen. Kontakta Trafikverket för aktuell information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Trafikverket ansvarar för att planera och bygga Norrbotniabanan och bevakar de bygglov som söks inom korridoren. Men alla bygglovsärenden prövas individuellt, så rådgör med kommunens bygglovshandläggare om just ditt ärende.

Trafikverket ansvarar för eventuella inlösen av fastigheter och övriga ersättningsfrågor, då det är Trafikverket som planerar och bygger Norrbotniabanan. Kontakta Trafikverket i första hand för aktuell information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I andra hand kan berörda fastighetsägare kontakta Skellefteå kommun. Vi är gärna behjälpliga i de fall fastighetsägare önskar mer information om kommunens bostadsbyggnadsprojekt, utvecklingsplaner och tomtutbud.

Trafikverket har ansvaret för byggandet av Norrbotniabanan och de gör även buller- och vibrations-mätningar. Det finns riktvärden som de ska förhålla sig till, och åtgärdsplaner om riktvärdena överskrids.

På Trafikverkets webbplats hittar du aktuell information om vad som händer i projektet. Du kan även hitta information här på kommunens sida samt hos Norrbotniabanegruppen.

trafikverket.se/norrbotniabanan Länk till annan webbplats.

Norrbotniabanegruppen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: