Floraskolan är en nybyggd skola som öppnade hösten 2020. Dit flyttade elever och lärare från Morö- och Kanalskolan.

Vid starten var det cirka 600 elever från förskoleklass till åk 9. Skolan ligger i bostadsområdet Morön med närhet till Moröhöjdens elljusspår och skolskogen och på promenadavstånd från idrottsplatsen Skogsvallen.

På tomten finns även Florahallen, som består av en friidrottshall och en fullstor idrottshall. Vi har också en fantastisk utelärmiljö runt skolan och idrottshallarna.

Senaste nytt

 • Engelskspråkig undervisning etableras på Floraskolan

  Den samhällsomvandling som pågår ställer nya krav på kommunens verksamheter och i takt med en växande efterfrågan på arbetskraft med specialistkompetens kommer allt fler engelsktalande familjer att flytta till kommunen för att leva och arbeta. För att förenkla inflyttningen kommer Skellefteå kommun börja erbjuda grundskoleutbildning som delvis undervisas på engelska. Ambitionen är att komma i gång redan till höstterminen 2023.

För att vara väl förberedda för arbetet i vår nya skola har vi under flera års tid haft stort fokus på vårt arbetssätt, vilket bygger på att varje årskurs har en hemvist i var sin hemarena och att ett lärarteam är kopplat till varje årskurs. Lärare på Floraskolan förväntas samarbeta både i sitt årskursteam och mellan teamen på hela skolan.

Vår devis under utvecklingsprocessen har varit "Från min/mitt till vårt". Det innebär till exempel att gå från den traditionella tanken på ”min klass” till ”vår årskurs”, från ”mina elever” till ”våra elever” och från ”mitt klassrum” till ”våra gemensamma undervisningslokaler”. Teamet förväntas jobba för att alla elever i årskursen ska känna sig trygga med hela lärarteamet.

Lovdagar

Påsklov: 11-14 april

19 maj

5 juni

Skolavslutning

16 juni

Lov och ledigheter

Vad vill du göra i dag?

Logga in i Unikum för vårdnadshavare (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Stöd vid problematisk frånvaro
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Fritidshemmet är indelat i Team

 • Fritidshem Team F
 • Fritidshem Team 1
 • Fritidshem Team 2
 • Fritidshem Team 3

Rektor

Nicklas Brorsson

Biträdande rektor

Monica Lindén
Susanne Lundmark

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se.

Besöksadress:

Hjortronstigen 21
93139 Skellefteå

Vår vision

Tillsammans för lärande!
Vi alla på skolan är viktiga medskapare för att bidra till trygghet och trivsel som är grunden för lärande. Vi ska utvecklas och lära tillsammans och ha så roligt som möjligt på vägen.

Vår verksamhetsidé

 • Trygghet och studiero – en självklar förutsättning för elevers och medarbetares arbetsmiljö där alla är med och bidrar.
 • Kollegialt lärande – genom strukturerat samarbete kommer också kunskap om hur undervisningen kan utvecklas för att våra elever ska nå sina mål.
 • Entreprenöriellt lärande – undervisning där skola och samhälle möts ger eleverna insikt i att deras handlingar och förhållningssätt kan påverka och göra skillnad.
 • Formativt lärande – en undervisning med tydliga mål som utgår från det eleven redan kan och bygger på ständig återkoppling för att synliggöra lärandet och vad som blir nästa steg.

I vårt systematiska kvalitetsarbete har vi en röd tråd som följer eleven från förskoleklass till åk 9. Det omfattar även vårt elevhälsa-, likabehandlings- och arbetsmiljöarbete. Vi utgår från varje elevs behov och skapar individuella utvecklingsplaner för var och en.

Med ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete säkerställer vi att verksamheten ständigt prövas, resultaten följs upp och utvärderas, liksom att nya metoder prövas och utvecklas, enligt LGR 11 (läroplan för grundskolan).

I det hälsofrämjande arbetet spelar även idrottslärarteamet en viktig roll. De samarbetar i ett F-9-perspektiv.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för förskola och grundskola. Planen ska främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, tro, sexuell läggning eller funktionshinder.

Den ska förebygga och förhindra trakasserier eller annan kränkande behandling, exempelvis mobbning.

Ansvar för likabehandling

Huvudansvarig för arbetet med likabehandling och lagens tillämpning på förskola, fritidshem och skola är rektor på förskolan respektive grundskolan. All personal har ansvar för att motverka, förebygga och upptäcka handlingar och attityder som kan innebära att barn och elever utsätts för diskriminering, kränkande handlingar eller mobbning. Varje skola och förskola har särskilda rutiner för att upptäcka, utreda, åtgärda och följa upp så att kränkande behandling inte uppstår.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Skolsköterska
John Lundberg
Teresia Sirkka

Kurator
Johanna Sandström
Emma Berg

Studie- och yrkesvägledare
Helen Lundgren


Du kontaktar elevhälsan via kundtjänst 0910 73 50 00

Läs mer om hur elevhälsan jobbar

Senast uppdaterad: