Ostviksskolan är en F-5 skola med fritidshem som ligger vid en liten badsjö 2 mil norr om Skellefteå. På skolan går 87 elever. Vi har av en fantastisk utemiljö som ger goda förutsättningar för lärande, lek och friluftsaktiviteter.

På skolgården finns lekutrustning, skogsdunge och närhet till elljusspår, hockeyplan och fotbollsplan. Här leker elever i alla åldrar med varandra.

Vi har ett nära samarbete mellan skola och fritidshem och målsättningen är att möta elevers behov med engagemang och kunskap som skapar lust till lärande, alltid med barnet i fokus. Gemensamma temadagar, fadderverksamhet och projektarbeten skapar likvärdighet och trygghet för alla.

Tillsammans arbetar vi för att alla barn ska bli sitt bästa jag!

Höstterminen 2021

Läslov (tidigare höstlov): Vecka 44 (1-5 november)

Terminsslut: 21 december

Vad vill du göra i dag?

Logga in på Infomentor med användarnamn (Länk till annan webbplats)
Logga in på Infomentor med BankID (Länk till annan webbplats)
Uppdatera kontaktuppgifter (Länk till annan webbplats)
Ansöka om plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)
Säga upp plats på fritidshem (Länk till annan webbplats)

Ostviksskolans fritidshem ligger integrerat i skolan. Vi har en fantasktiskt vacker natur och utemiljö som lockar till en mängd olika uteaktiviteter.

Fritidshem är ett komplement till skolans verksamhet och ger eleverna en meningsfull fritid och rekreation. Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år eleverna fyller 13 år.

Utbildningen ska ta till vara elevernas lust att lära och utgå från elevernas intressen och erfarenheter och anpassas till att elever har olika förutsättningar.

Rektor

Gunnel Tegenfeldt

Biträdande rektor

Åsa-Lena Haraldsson

Kajsa Rieglert Fahlgren

Kontakta skolan

Kontakta kommunens kundtjänst via telefon 0910 73 50 00 eller e-post kundtjanst@skelleftea.se

Besöksadress:

Bygatan 56
934 93 Kåge

Vi ska vara en skola där både elever och personal trivs. Vi skapar lust att lära med barnet i fokus. Eleverna lämnar skolan med minst godkända betyg och en tro på sig själva. Tillsammans lyckas vi nå målet att alla barn blir sitt bästa jag och växer upp till harmoniska individer som vet att de kan!

Vi arbetar för en jämlik skola för alla, där eleverna möts av en trygg och inspirerande miljö. Vi har ett kompetenshöjande samarbete mellan specialpedagog, lärare och fritidspersonal. Vi arbetar utifrån ett formativt förhållningssätt för att möta elevers behov med engagemang och kunskap som skapar lust till lärande, alltid med elevernas bästa i fokus.

För att få syn på hur vår verksamhet fungerar sker en kontinuerlig uppföljning och utvärdering av all verksamhet under året. De resultat vi ser är grunden för hur vi sedan arbetar vidare mot vårt mål att alla barn ska bli sitt bästa jag.

Vi har nått vårt mål:

 • när eleverna känner delaktighet i alla verksamheter
 • när all undervisning utmanar och utvecklar eleverna
 • när alla elever känner trygghet, trivsel och glädje i skolan

Alla barn och elever har rätt att utvecklas och lära i en trygg miljö och bemötas med respekt.
Vi fördelar resurser utifrån elevernas behov och förutsättningar så att alla elever kan utvecklas så långt som möjligt. I det arbetet ingår elevhälsateamet som arbetar förebyggande och stödjande. Elevhälsateamet består av specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och rektor.
Skolans värdegrundsarbete genomsyrar hela dagen, i vardagens samtal kring olika situationer som uppstår, i skolans olika ämnesområden och i vårt förhållningssätt.

En trygghetsenkät genomförs under höst och vår som visar på trivseln hos våra elever. Det ger oss möjlighet att se brister och positiva inslag i verksamheten. Aktiviteter för eleverna är bland annat rastaktiviteter, värdegrundslektioner, fadderverksamhet, klassråd, elevråd och temadagar vilket skapar delaktighet och trygghet.

Plan för arbete mot diskriminering och kränkande behandling (pdf) , 101.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Syftet med råden är att ge vårdnadshavare information om verksamheten för ökad delaktighet och inflytande i förskolans och skolans verksamhet. Rektor ansvarar för genomförande av förskoleråd och skolråd.

Rådet ska ses som ett rådgivande diskussionsforum. Här möts rektor, enhetens medarbetare, barn och elever samt vårdnadshavare för att ta del av och diskutera verksamhetens utveckling samt barn och elevers lärande. I detta forum fattas inga beslut.

Sammansättningen av förskoleråd/skolråd bör vara representativ för rektors olika verksamheter.

Vårdnadshavare till barn och elever väljs som representanter i förskoleråd och skolråd. Detta sker vanligtvis på föräldramöten, där syfte och förväntningar på rådet presenteras.

Att tänka på

 • Alla representanter bör ha en ersättare om de själva inte kan delta på möten.
 • Mandatperioden bör vara två år.
 • Förskoleråd/skolråd bör ha möten minst två gånger/termin.
 • Kallelse och dagordning bör gå ut senast två veckor före mötet.

Dagordningen för ett förskoleråd/skolråd kan se ut så här:

 • Genomgång av föregående protokoll
 • Aktuellt i verksamheten
 • Barnens/elevernas röster
 • Kvalitetsarbetet, mål, metoder och resultat
 • Trygghet och trivselfrågor
 • Organisation
 • Övriga frågor

Hjälp oss förbättra webbplatsen!

Om du inte hittar informationen du sökte efter, klicka på nej-knappen nedan och skicka oss ett meddelande om vad som saknas.

Senast uppdaterad:
Till toppen
0910-73 50 00

Besöksadress: Stadshuset,
Trädgårdsgatan 6, Skellefteå

kundtjanst@skelleftea.se