Lämna avfall på återvinningscentral (ÅVC) Verksamheter

Här hittar du information kring vad som gäller när din verksamhet ska lämna avfall på ÅVC, företagskort, provtagningskrav med mera.

Du som verksamhetsutövare kan lämna ditt avfall på någon av våra åtta återvinningscentraler under ordinarie öppettider. På Degermyrans ÅVC ska det lämnas dagtid även om anläggningen är öppen på kvällen för invånare.

Personbil med släp, skåpbil är godkänd att köra in med på alla ytterområden under bemannad öppettid. Har du ett tyngre fordon behöver du köra ditt avfall till Degermyrans avfallsanläggning där ditt avfall då vägs in.

Degermyrans ÅVC har två vågstationer. En där du kör in och väger avfallet och sedan en våg när du kör ut. Mellanskillnaden är den vikt som faktureras.

När du anländer till någon av återvinningscentralerna ska alltid personal kontaktas innan du tömmer avfallet.

Personalen har upplysningsskyldighet. Det innebär att när de ser felsorteringar ska de upplysa dig om dessa. Deras direktiv ska följas. Fråga personalen om du är osäker var du ska lämna ditt avfall och hur det sorteras.

Företag kan ansöka om ett företagskort att använda på Degermyrans ÅVC. Kostnaden för ett företagskort är 240 kr exkl. moms. Fyll gärna i blanketten (pdf) , 115.1 kB. innan du kommer så går det snabbare. Du kan också få hjälp med det av personalen på vågstationen.

I ansökan ska du uppge faktureringsavgifter och företagsinformation.

Då du använder ditt företagskort på ÅVC behöver du sedan vid varje besök knappa in (eller uppge i luckan) referens. Det vill säga person och/eller projektnummer. Det kan du göra i terminalen eller anmäla till personal i luckan. Fakturering sker sedan med automatik.

Ett företagsbesök kostar 320 kr ex moms. Har du farligt avfall tillkommer kostnaden för det. Väger du in ditt avfall betalar du enligt taxa per ton.

För att minska avfallsdeponeringens negativa miljöeffekter såsom föroreningar av ytvatten, grundvatten, mark och luft måste den som ska deponera avfall karaktärisera avfallet och känna till dess sammansättning och lakbarhet. Mottagningskriterierna anger sedan i vilken deponicell avfallet får deponeras.

På Degermyran kan enbart rena fraktioner för inert avfall och icke farligt avfall deponeras. På Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan ni läsa mer om mottagningskriterier och vad som gäller för respektive deponi.

Renhållningsordningen innehåller bestämmelser för avfallshanteringen i Skellefteå kommun. Här kan invånare, fastighetsägare och företrädare för olika verksamheter se vem som ansvarar för vad. Det är också ett verktyg för att styra och utveckla kommunens avfallshantering.

Allmänna regler hushåll samt verksamheter

 • Personalen har ansvaret för anläggningen och hur den ska skötas.
 • Ta med bärhjälp. Det ingår inte i personalens arbetsuppgifter att lyfta det avfall som du har med dig. Behövde du hjälp att lasta det på din släp behöver du ha med dig bärhjälp för att lasta av det.
 • Högst 20 km/h gäller inom hela området.
 • Personbil, personbil med släp eller mindre lastbil är tillåtet när du som privatperson kommer för att lämna avfall. Större fordon är inte tillåtet när du lämnar ditt hushållsavfall.
 • Sorteringsregler och anvisningar från personal samt
  skyltar ska följas.
 • Det är förbjudet att plocka med sig föremål från ÅVC. Undantaget om det finns skyltning som tillåter det.
 • Lämna ej barn utan uppsikt. Besökare ansvarar för medföljande barns säkerhet.
 • Större mängder avfall från t.ex. en ombyggnation eller liknande, som inte ingår i normala mängden hushållsavfall, faktureras enligt gällande prislista. Kontakta personalen.
 • Rökning är förbjudet inom området.
 • Farligt avfall ska lämnas i hela och märkta förpackningar och behållare. Verksamheter har särskilda regler för att lämna farligt avfall.
 • Företag ska ha ett giltigt företagskort synligt i bilen.
 • Personalen har rätt att avvisa besökare som ej följer reglerna.
 • Vid återkommande eller allvarliga regelbrott samt vid hot eller våld mot personal, dokumenteras händelsen och ärendet polisanmäls.

Från och med 16 maj använder företagen samma ramp som privata hushåll. Fram tills dess gäller företags- ÅVC. Deponi har en egen avlämningsplats.

Farligt avfall får endast lämnas när personal finns på plats. Gäller alla återvinningscentraler.

Du behöver rapportera det farliga avfallet till Naturvårdsverket. Det kan endast göras när personal finns på plats och kan rapportera till mottagaren.

På Naturvårdsverket hittar du hur och vad du ska rapportera in. Läs mer på Naturvårdsverkets sida och under rubriken Avfallsregistret, rapportera farligt avfall. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgifter för farligt avfall

För att lämna farligt avfall tillkommer en kostnad se taxa. Öppnas i nytt fönster.

Det här lämnar du utan extra avgift men observera att även det ska rapporteras in som farligt avfall.

 • Elektronik
 • Vitvaror

Från och med den 1 augusti 2020 gäller nya krav för utsortering av bygg- och rivningsavfall, både för yrkesmässiga verksamheter och privatpersoner. De nya reglerna innebär att vid byggnadsåtgärder ska olika avfallsslag sorteras och förvaras åtskilda redan på platsen för bygget. Exempel på byggnadsåtgärder där krav på sortering gäller är byggnation, renovering, rivning och anläggningsarbeten.

 

Ta kontakt med personal innan du lämnar för deponi. Det för att både klassning och inlämning av avfallet ska hamna i rätt deponicell. Uppge referens och eller projektnummer så att avfallet debiteras rätt mottagare.

På Degermyran kan enbart rena fraktioner för inert avfall och icke farligt avfall deponeras.

 

För tillfället tar vi endast emot jordmassor till farligt avfall deponin.
När ett projekt beräknas ge uppkomst till minst 30 ton jordmassor behövs provtagning.Behövs dock alltid provtagning vid minsta misstanke om att det kan röra sig om förorenade massor. Detta oavsett storlek på massorna. Ta del av vad som gäller i pdf:en bifogad här nedan.

Det är inte tillåtet att lämna avfall från komprimator på Återvinningscentralerna.
De nya lagarna/direktiven om utsortering av matavfall samt förpackningar (vilket gäller hela Sverige) är tydliga.

 • Mat, restavfall samt förpackningar får inte blandas utan ska sorteras var för sig.
 • Har din verksamhet förpackningar ska du anordna med utsortering av de olika förpackningsslagen dvs plast-, papper-, metall, kartong- samt glasförpackningar och Er verksamhet ska sedan upphandla hämtning av dessa från någon entreprenör och får inte lämnas på återvinningscentralen.
 • Använder din verksamhet en komprimator för avfallet gäller samma regler. Avfallet får inte blandas.
 • Matavfall ska sedan den 1 januari -24 sorteras ut separat. Här krävs ett abonnemang för både mat- samt restavfall via Skellefteå kommun.

Verksamheter som inte är samlokaliserade, eller samlokaliserade verksamheter som inte valt kommunal insamling, ska lämna sitt utsorterade förpackningsavfall till mottagningsplatser för verksamheternas förpackningsavfall.

Samlokaliserade verksamheter (delar soprum/ avfallsbehållare i fastigheter där även hushåll lämnar sitt avfall) får nyttja återvinningsstationer eller insamlingsplats för förpackningar på kommunens ÅVC, precis som hushåll för att utan kostnad lämna sitt utsorterade förpackningsavfall.

Flerbostadshus räknas som en verksamhet. Ska avfallet köras av verksamheten till en återvinningscentral så behöver ni betala för att lämna. Se övriga punkter på den här sidan om företagskort.

Om hushållen själva åker upp med sitt grovavfall så ingår det i deras abonnemang och de betalar inte.

Läs mer på sidan om fastighetsnära insamling för flerbostadshus. Där hittar du även vem som får transportera era förpackningar, vanliga frågor och svar med mera.


Frågor och svar

Frågor och svar

Nej, det är inte tillåtet. För balplast är det ett producentförsvar. Det samlas in av Svepretur Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Byggfrigolit, det vill säga frigolit som använts till isolering i byggnader lämnas till energiåtervinning. Övrig frigolit är en plastförpackning och ska sorteras och lämnas som det.

Både wellpapp och plastemballage är förpackningar som ska sorteras ut på din verksamhet. Det lämnas sedan till auktoriserad mottagare. Ska ej lämnas på Degermyran eller annan återvinningscentral.

Ja. Alla verksamheter ska betala för att lämna farligt avfall dit t.ex. impregnerat trä hör. Deponitaxa (länk)

Ja, det är ingen skillnad på bestämmelserna för kommunal eller privat verksamhet. Alla verksamheter betalar för att lämna avfall.

Ja, ideella föreningar räknas som en verksamhet.

Som huvudregel gäller att företagsbilar inte får köra in och lämna avfall, även om det är det privata avfallet, på obemannad Återvinningscentral (ÅVC-kort).

Senast uppdaterad: