Tjänster och avgifter för avfall

Taxan är indelad i en grundavgift, en hämtningsavgift och en behandlingsavgift.

Du måste alltid betala grundavgiften

Den som befrias från hämtning av hushållsavfall befrias från hämtnings- och behandlingsavgift men måste betala grundavgiften. I grundavgiften betalar kunden för möjligheten att utnyttja återvinningscentraler och miljöstationer. Dessutom finansierar grundavgiften planering, information och administration.

 • Omhändertagande och transport av hushållens farliga avfall, kyl- och frysmöbler, vitvaror, elektronikavfall och grovavfall.
 • Projektering, bygglov och skötsel av återvinningscentraler (ÅVC).
 • Information och administration till hushåll och verksamheter.
 • Avslutning och täckning, efterbehandling och kontrollprogram för deponier, miljöavgifter, tillståndsansökningar, internhyror, kapitaltjänster med mera.
 • En- och tvåfamiljshus, flerbostadshus samt kontor och verksamheter betalar skilda grundavgifter. Avgiften betalas efter den service som ingår i abonnemanget. Grundavgift ska betalas per hushåll/lägenhet eller verksamhet.
 • Informationsåtgärder kring avfallsförebyggande.
 • Hantering av grovavfall (gäller endast året runt hushåll)

 • Personal- och fordonskostnader samt övriga kostnader vid insamling av hushållsavfall och jämförligt avfall från verksamheter.

 • Förvarings-, transport- och omlastningskostnader.
 • Kostnad för omhändertagande och behandling.
 • Kostnad för skötsel och hantering på deponianläggning och återvinningscentraler.
 • Skatt på deponerat avfall.

En- och tvåfamiljshus, flerbostadshus, fritidshus samt kontor och verksamheter
betalar skilda grundavgifter efter den service som ingår i abonnemanget

Grundavgift ska betalas per hushåll, lägenhet eller verksamhet. Grunden för antalet grundavgifter baseras på antal kök, eller utrustning för möjlighet till uppvärmning av livsmedel. Avfallstaxan beslutas av kommunfullmäktige.Prisändringar kan ske vid ny eller ändrad lagstiftning.

Tidningar, förpackningar och glasflaskor ska alltid sorteras ut och lämnas på anvisad plats. De får ej lämnas i mat- eller restavfallskärlen.

Hur du bor påverkar vilken taxa som gäller

Senast uppdaterad: