Driva miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet räknas som ett begrepp enligt miljöbalken, även om vissa verksamheter själva inte tycker att de är särskilt farliga för miljön. För vissa miljöfarliga verksamheter behöver du göra en anmälan eller söka ett tillstånd.

Innehållsförteckning för denna sida

Med miljöfarlig verksamhet menas all användning av mark, byggnader eller anläggningar som på ett eller annat sätt innebär utsläpp till mark, luft eller vatten eller annat som innebär olägenhet för människors hälsa eller miljön. Verksamheter som kan klassas som miljöfarliga kan till exempel vara industrier, bensinstationer, verkstäder, lantbruk, avlopps- och avfallsanläggningar.

Behöver du anmäla eller söka tillstånd innan du startar?

För vissa miljöfarliga verksamheter behöver du göra en anmälan eller söka ett tillstånd innan du startar verksamheten. I miljöprövningsförordningen (2013:251) och i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd kan du se vilka verksamheter som kräver tillstånd eller ska anmälas.

Miljöfarliga verksamheter delas upp i tre prövningsnivåer beroende på storlek och hur miljöstörande verksamheten är:

A-verksamheter - tillstånd ska sökas hos Mark- och miljödomstolen
B-verksamheter - tillstånd ska sökas hos Länsstyrelsen
C-verksamheter - anmälan ska göras till Skellefteå kommuns Bygg- och miljönämnd

Verksamheter som varken är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga kallas för U-verksamheter. Miljöbalken gäller även för dessa och tillsyn kan komma att utföras.

Anmälan ska lämnas in minst sex veckor innan verksamheten startar. När det gäller tillståndspliktiga A- och B-verksamheter behöver du invänta ett tillstånd innan du får starta din verksamhet.

Anmäla miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken (Länk till annan webbplats)

Om det gäller frågor vid nyetablering kan Näringslivskontoret hjälpa dig att få bra förutsättningar för att starta, driva och utveckla ditt företag. Frågorna kan handla om allt från bygglov, miljöärenden, upphandlingar, företagsstöd, rekrytering eller nästan precis vad som helst. För mer information se länk nedan.

Näringslivskontoret Länk till annan webbplats.

Vid specifika frågor som rör miljöbalken eller anmälan om miljöfarlig verksamhet kan ni kontakta Samhällsbyggnad miljö via Kundtjänst på telefon 0910 – 73 50 00 (knappval 5).

Företagarens ansvar

Det är viktigt att du som driver miljöfarlig verksamhet känner till att miljöbalken är den samlade miljölagstiftningen i Sverige som styr det som kan påverka hälsa och miljö negativt. Som företagare har du ett tydligt miljöansvar enligt miljöbalken. Du ska veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön. Detta krav gäller oavsett verksamhet. Såväl industrier och verkstäder som reklambyråer och frisersalonger har ett miljöansvar. I 2:a kapitlet miljöbalken finns flera grundläggande miljörättsliga principer, dessa kallas för de allmänna hänsynsreglerna. Flera av dessa är internationellt etablerade och har gjorts rättsligt bindande i Sverige genom miljöbalken. Alla som bedriver miljöfarlig verksamhet ska dessutom kontrollera sin egen verksamhet, s.k. egenkontroll. Se länkarna nedan för mer information.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida om Länk till annan webbplats.Allmänna hänsynsregler Länk till annan webbplats.

Alla företagare ska göra egenkontroll av sin verksamhet för att förebygga risker för människors hälsa och miljön. Har du en verksamhet som kräver en anmälan till miljönämnden eller ett tillstånd från länsstyrelsen finns det dessutom speciella krav på hur denna egenkontroll ska gå till.

Kraven innebär bland annat att du ska ha:

 • en dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret för alla frågor inom företaget som berör den yttre miljön.
 • dokumenterade rutiner för att fortlöpande kontrollera att utrustning för drift och kontroll hålls i gott skick.
 • en förteckning över de kemiska produkter som hanteras i verksamheten och som kan innebära risker ur hälso- eller miljösynpunkt.

Du ska också:

 • fortlöpande och systematiskt undersöka och bedöma riskerna med verksamheten ur hälso- och miljösynpunkt. Resultatet av undersökningarna skall dokumenteras.
 • omgående rapportera driftstörningar eller liknande händelser som kan leda till olägenheter för människors hälsa eller miljön till miljönämnden.

Tillsyn

Miljötillsynen utförs av Samhällsbyggnad Miljö på uppdrag av bygg- och miljönämnden. Syftet med besöken är att kontrollera att miljöbalken följs. Miljöbalkens mål är att främja en hållbar utveckling så att vi och våra barn ska kunna leva och bo i en hälsosam och god miljö. I Skellefteå kommun görs årligen flera hundra tillsynsbesök, de kan vara föranmälda eller oanmälda. Besökstiden är vanligtvis mellan 1–3 timmar beroende på verksamhetens storlek och typ av ärende. Efter besöket får du en återkoppling med noteringar från tillsynen. Återkoppling sker genom telefon, e-post eller inspektionsrapport. Om brister har konstaterats görs normalt ett uppföljande besök för att se om dessa har åtgärdats. Vid mer allvarliga brister tas beslut om föreläggande.

Tillsynsavgifter

Enligt miljöbalken ska kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn delvis finansieras genom avgifter. Därför tar kommunen ut en tillsynsavgift för bland annat prövning och tillsyn av miljöfarlig verksamhet. Tillsynen är avgiftsfinansierad via timdebitering eller fast årlig avgift och omfattar många typer av verksamheter, alltifrån bostäder, bassängbad och förskolor till bensinstationer och stora industrier. Taxa med avgifter beslutas av kommunfullmäktige och bygger på en modell från Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Syftet med modellen är att ge en mer likriktad och enhetlig taxa över hela landet.

Det finns tre olika typer av avgifter för miljöfarlig verksamhet

Engångsavgift

En engångsavgift tas ut i samband med prövning av ansökningar och vid handläggning av anmälningar. Det kan till exempel vara i samband med att en anmälningspliktig verksamhet startar upp, vid ansökan om avloppsanordning, installation av en oljecistern eller ansökan om dispenser. Avgiftens storlek bestäms utifrån Taxebilaga 1.

Årlig fast avgift för tillsyn

För de verksamheter som kräver regelbunden återkommande tillsyn tas en fast årlig avgift ut. Den är olika stor beroende på vilken typ av verksamhet det gäller och är bestämd utifrån det tillsynsbehov (det antalet timmar) som man bedömer att just denna typ av verksamhet kräver. Avgiften omfattar kalenderåret och ska betalas i förskott. Avgiften ska betalas med ett helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs. Om företaget upphör under året betalas vanligtvis ingen del av avgiften tillbaka.

Timavgift

Vissa företag får ingen årlig avgift utan i stället betalas en timavgift efter utförd tillsyn. Avgiften bestäms utifrån faktiskt nedlagda tillsynstid i det enskilda ärendet. Timavgiften är för närvarande 1386 kr/timme (år 2024).

Vad täcker avgiften?

Avgiften ska täcka kostnader för tillsynsbesök, inläsning av ärenden, kunskapsuppbyggnad, alla former av möten och kontakter med företaget och andra myndigheter, restid och annat som kan ha med ärendet att göra. Avgiften täcker också indirekta kostnader för lokaler och utrustning. Det är alltså mer än själva besöket som räknas in i den avgift verksamhetsutövaren ska betala. Detta kan innebära att alla verksamheter inte får ett besök varje år utan att det kan vara längre intervaller mellan besöken. En viss del av kontrollen finansieras också av kommunala skattemedel.

Nedsättning av avgift

Om det finns särskilda skäl får bygg- och miljönämnden sätta ned eller efterskänka avgift enligt den taxa som är bestämd. Hänsyn tas då till verksamhetens typ och omfattning, behovet av tillsyn, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter som kan motivera detta.

Vem bestämmer?

Taxa med avgifter beslutas av kommunfullmäktige och bygger på en modell från Sveriges kommuner och Regioner (SKR). Syftet med modellen är att ge en mer likriktad och enhetlig taxa över hela landet. I förordningen (SFS 1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns regler om avgiftens storlek och hur den ska betalas.

Taxa inom miljöbalkens område (pdf) , 313.5 kB.

Taxebilaga 1 (pdf) , 173.8 kB.

Taxebilaga 2, fast årlig avgift (förskottsbetalning) (pdf) , 169.2 kB.

Taxebilaga 3, timavgift (efterskottsbetalning) (pdf) , 97.6 kB.

Farligt avfall

Farligt avfall uppstår i princip i alla verksamheter och hushåll. Det kan vara batterier, lysrör, elektronik, spillolja, kemikalierester mm. Farligt avfall kräver särskild hantering eftersom det kan vara till exempel brandfarligt, frätande eller giftigt för människor och miljö. Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall, dvs i princip alla verksamheter, ska rapportera till ett avfallsregister hos Naturvårdsverket. Läs mer i länkarna nedan.

Rapportering av farligt avfall

Vid spill eller olycka

Om du upptäcker eller orsakar en förorening som du misstänker kan skada människors hälsa eller miljön är du skyldig att kontakta Samhällsbyggnad Miljö. Upplysningsskyldigheten gäller föroreningar i mark, grund- och ytvatten, sediment samt byggnader, anläggningar och liknande. Om det är en förorening som riskerar att sprida sig eller en olycka där en förorening kommit ut i miljön ska du även kontakta Räddningstjänsten.

Mer om förorenade områden

Länkar övrigt

Det finns mycket att hålla reda på som verksamhetsutövare. Nedan har vi samlat länkar till information som är bra att känna till.

Information om cisterner

Anmälan om cistern (pdf-blankett) , 146.2 kB.

Riktlinjer för oljeavskiljare , 177.9 kB.(pdf, tillgängligtsanpassad kortversion)

Dag- och dränvatten

Dessa rekommendationer har tagits fram för att ge er verksamhetsutövare en vägledning om vilket sätt att rengöra era verkstadsgolv som är lämpligast -för både er och miljön!

Skurvatten från industrier, mekaniska verkstäder, bilverkstäder och liknande får inte tömmas i avloppet även om en oljeavskiljare finns inkopplad. Det här vattnet innehåller ofta höga halter av metaller och oljeavskiljare är inte gjorda för att avskilja metaller. Om rengöringsmedel används finns dessutom en risk att rengöringsmedlet i skurvattnet löser upp den olja som avskiljts. Därför måste du ta hand om skurvattnet på annat sätt.

Metaller är ofta giftiga och vi kan inte behandla metaller i reningsverket. De metaller som kommer med avloppsvattnet till reningsverket hamnar i vattendrag som tar emot det renade avloppsvattnet eller i reningsverkets slam. Slammet ska vara så fritt från giftiga ämnen att det kan spridas på
jordbruksmark. Det är inte heller lämpligt att hälla ut sådant vatten till dagvattnet eller till en egen avloppsanläggning. Om en verksamhet har ett tillstånd med ett villkor att inget får släppas till avloppet så får skurvattnet inte heller släppas till avloppsnätet.

Rekommendation för val av rengöringsmetod av verkstadsgolv

Vi rekommenderar att ni i första hand torrstädar era verkstadsgolv och i andra hand väljer våta städmetoder. Ett alternativ kan vara att genom provtagning visa att utsläppskraven* klaras. I vissa fall kan provtagning komma att krävas innan vattnet får släppas till avloppet.

 1. Torrstäda
  Torrstäda genom sopning eller dammsugning. Uppsamlad smuts hanteras som brännbart avfall (gröna tunnan). Om du däremot spillt olja, lösningsmedel eller liknande och sugit upp detta med
  något absorptionsmedel, ska detta hanteras som farligt avfall. Samma sak gäller om smutsen innehåller exempelvis metallspån.
 2. Skura med enbart vatten
  Om torr rengöring inte räcker kan du, efter sopning eller dammsugning, skura golvet med enbart vatten. Skurvattnet samlar du upp och låter stå stilla i en behållare i minst en vecka så att partiklarna sjunker till botten. Därefter kan du hälla den klara delen av vattnet i avloppet. Sedimentet på botten tar du hand om som farligt avfall.
 3. Skura med rengöringsmedel
  Om det krävs skurning med rengöringsmedel är skurvattnet förmodligen ännu smutsigare. Många rengöringsmedel förhindrar dessutom föroreningarna från att sedimentera. I dessa fall ska
  skurvattnet behandlas som farligt avfall eller renas, till exempel genom kemisk fällning och därefter sedimentering, innan det hälls i avloppet. Används rengöringsmedel bör de vara miljömärkta eller
  åtminstone märkta som lättnedbrytbara.

* För mer information om vilka utsläppskrav som finns ring kommunens kundtjänst på telefon 0910-73 50 00

Fordonstvättar oavsett storlek bedöms som miljöfarlig verksamhet därför att tvättvattnet är förorenat av oljor och olika partiklar bland annat från vägbeläggning, och slitage på bilarna.

Anmälan

Fordonstvättar för mer än 5000 bilar eller 1000 lastbilar eller bussar per år ska anmälas till bygg- och miljönämnden. Antalet tvättar/år avgör alltså om tvätten är anmälningspliktig eller inte. Oavsett detta finns det regler som ska följas. För en yrkesmässig tvätt krävs bland annat att anläggningen är kopplad till en oljeavskiljare.

Oljeavskiljare och reningsverk

Oljeavskiljare ska finnas i alla verksamheter som kan släppa ut oljeföroreningar. Kontroll och tömning av oljeavskiljaren har en avgörande betydelse för funktionen. I de fall det inte räcker med en oljeavskiljare för att vattnet ska bli tillräckligt rent finns olika typer av reningsverk.

Provtagning

Provtagning av utgående vatten efter oljeavskiljare och eventuellt reningsverk är viktigt för att kontrollera att utrustningen fungerar och att vattnet inte innehåller mer föroreningar än vad som är tillåtet. För att få ett representativt prov är det viktigt att provet inte tas direkt efter att oljeavskiljaren har tömts utan att provet visar att reningen fungerar även ett bra tag efter tömning. Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en lista med varningsvärden för vad som får släppas ut till spillvattennätet.

Kemikalier

För bästa möjliga reningseffekt av tvättvatten bör enbart miljömärkta produkter användas. Mikroemulsioner är vanliga i vissa avfettningsmedel och har inget med miljömärkningen att göra. Mikroemulsioner är inte bra för oljeavskiljningen. De innebär att oljan löser sig i vattnet och alla föroreningar rinner ut tillsammans med vattnet. En oljeavskiljare är till för att avskilja olja. Den renar inte vattnet från tvättkemikalier. En felaktig kemikalie kan ju dessutom förstöra oljeavskiljarens funktion.

Kemikalier ska förvaras på invallad förvaringsplats. Spill eller läckage ska inte kunna nå tvättrännan eller annan typ av golvbrunn.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att verksamhetsutövaren ska ha kontroll över den egna verksamheten för att skydda människors hälsa och miljön. De anmälningspliktiga verksamheterna har större krav på innehållet i egenkontrollen än mindre verksamheter men vissa grundläggande delar ska finnas hos alla. För alla verksamheter ska det finnas ett tydligt fördelat ansvar, rutiner för kontroll av till exempel oljeavskiljare samt säkerhetsdatablad för de kemikalier som används. Det ska också finnas rutiner för hur en driftsstörning ska hanteras.

För de anmälningspliktiga verksamheterna gäller att egenkontrollen ska vara dokumenterad. Journaler som visar att kontroller är genomförda ska föras och kunna visas upp vid besök från tillsynsmyndigheten.

Tvätta inte bilen på gatan, gården eller p-platsen. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö.

Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är skadligt för människan och miljön. Beroende på var du står kan tvättvattnet hamnar orenat i närmaste vattendrag eller sjö, kanske till och med intill en badplats.

Det står inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Tvätta istället din bil i en biltvättanläggning, automatisk eller gör-det-själv. Där tas det smutsiga tvättvattnet om hand och renas innan det leds till vidare till ett kommunalt reningsverk. Inom vattenskyddsområden för våra dricksvattentäkter kan det finnas förbud mot att tvätta bilen på gatan.

Senast uppdaterad: