Förvaltningar och avdelningar

Skellefteå kommun består av sex förvaltningar som heter kommunledningskontoret, kultur- och fritidskontoret, samhällsbyggnad, utbildning och arbetsmarknad, socialkontoret och support och lokaler.

Varje förvaltning ansvarar för en avgränsad del av den kommunala verksamheten. Arbetsuppgifterna kan till exempel vara att ge bygglov, bevilja ekonomiskt bistånd eller organisera äldreomsorgen.

Till varje förvaltning hör politiska nämnder. Det är tjänstepersonerna på förvaltningarna som i sitt dagliga arbete utför de politiskt tagna besluten.