Genomförande

1. Samverkan under projektet

Värdet av regelbundna produktionsmöten En framgångsfaktor och förutsättning för genomförandet av elektrifieringsprojektet i Bergsbyn var de produktionsmöten som hölls varje vecka för samordning. Även representanter för maskinförare och kross deltog, vilket gjorde att det fanns en samsyn och delad målbild hela vägen.

Positivt klimat för samarbete Partneringsamarbetet har utgjort en bra grund för en känsla av att driva projektet i Bergsbyn framåt tillsammans. De problem och utmaningar som har dykt upp har kunnat hanterats med en lösningsinriktad inställning och samordningen mellan olika inblandade parter har underlättats.

Struktur för kunskapsförmedling. Det är extremt viktigt att det finns tydliga ramar för hur kunskap och information ska vidareförmedlas mellan olika inblandade i ett projekt. Risken är annars att moment missas eller görs på ett felaktigt sätt och att detta uppdagas först när man kommer in och fokuserar på tekniska detaljer.

Resultatet av effektiv samordning. Tack vare täta samordningsmöten och att alla jobbade över gränserna mot samma mål så kunde mer än 50% av krossningen göras på el, trots långa leveranstider på olika typer av kabel, skarvning av kabel samt brytarskåp mm.

2. Ladda och strömförsörja

Kyla en påverkande faktor Så fort temperaturen sjönk under fem grader på Bergsbyns företagspark riskerade laddningen att sluta fungera, framför allt för det mindre energilagret, vilket ställde större krav på de inblandade. Överlag kräver laddning mycket planering och det är större skillnader mellan vinter och sommar än i andra typer av projekt.

Inga störningar pga stor belastning Belastningarna på elnätet från projektet visade sig inte påverka omgivande fastigheter och verksamheter. Det kan visserligen bero på att närliggande fastigheter Northvolt har bokat betydligt större effektgrad än vad de använder idag, vilket har gjort att det fanns utrymme för ytterligare belastning.

Kontroll av laddning. Ibland kan en maskin sluta ladda och det är svårt att upptäcka det eftersom det inte alltid finns någon övervakning av laddningen.

Nattladdning är enklare och effektivare En generell uppfattning inom projektet är att utökad drifttid på elektrifierade maskiner genom energieffektivisering eller större inbyggt batteri, är att föredra framför att försöka stödladda med hjälp av energilager under arbetsdagen. Hanteringen av energilagren är resurskrävande och nattladdning är enklare och effektivare.

Resurskrävande flyttar Det är resurskrävande att flytta runt energilager inne på byggarbetsplatser, vilket gör att möjliga ekonomiska och miljömässiga vinster riskeras att ätas upp av den hanteringen. Beroende på arbetsområdets utformning, kan fasta laddningspunkter därför vara bättre. Men skulle det bli enklare hantering med energilagren, så kan det absolut hjälpa till.

1. Ställverk 2. Kabel med 125A CEE handske 3. Energilager med egen jord 4. 500A Powerlock kablar 5. Fördelningsbox 6. Powerlock kablar 7. 63A CEE kabel 8. Laddare 9. Etablering

3. Energilager

Många tänkta användningsområden har inte blivit av i projektet eller inte kunnat testas, och i många fall har det handlat om att det hade behövts ännu mer kunskap i planeringsfasen. Långa leveranstider på kompletterande kablar eller kopplingar är en annan orsak. Dessutom har driftsäkerheten varit låg med mycket driftstörningar, vilket är ett tecken på att mognadsgraden hos tekniken ännu inte riktigt nått upp till den nivå som är önskvärt.

Långa leveranstider av energilager Införskaffning av enheter bör därför ske i mycket god tid, betydligt längre än vad som är normalt för hyrmaskiner och liknande utrustning. Dessutom krävs det ofta specialiserade tillbehör, främst anslutningskablar, som inte går att få tag i på annat sätt än att beställa direkt från tillverkare och med mycket långa leveranstider och höga kostnader.

Skillnad i effekt en utmaning Energilagren kan återladdas med höga effekter, men tillgänglig effekt är oftast betydligt lägre. Det innebär att det krävs specialtillverkade övergångskablar för att kunna ansluta energilagret till det klenare strömuttaget. Alternativt skall det tillverkas ett flertal övergångsadaptrar som möjliggör anslutning till klenare uttag stegvis. Dessutom behöver laddningseffekten i energilagret justeras ned, för att matcha den säkring som eluttaget har.

Resurskrävande att flytta energilager Tanken på Bergsbyns företagspark var att det mindre energilagret skulle användas till att stödladda batterigrävmaskinen dagtid vid raster för att de skulle kunna vara i drift 8 timmar per dag. Dessutom var de tänkta att driva pumpar vid länshållning av vatten i VA-schakter och användas till laddning av småmaskiner vid behov. Laddning av energilagret planerades att utföras nattetid då elpriset vanligen är lägre. Tyvärr visade det sig att släpvagnstrailern som energilagret var monterat var svårt att dra runt på arbetsplatsen på grund av dåliga markförhållanden och transportvägar.

Ett energilager måste klara hela effektbehovet Om energilager skall anslutas till en högförbrukare, till exempel ett mobilt krossverk, krävs det att även energilagret har potential att klara hela effektbehovet. Det är med andra ord inte möjligt att stötta en nätanslutning som är svagare än behovet hos ansluten förbrukare, om inte energilagret också har samma effekt.

Problem att mäta besparingar Eftersom byggströmsanslutningar generellt saknar möjlighet att mäta förbrukning timme för timme är det mycket svårt att beräkna möjligheter till besparingar genom att återladda energilager till lägre kostnader nattetid.

Svåra förflyttningar Energilager som har hög tyngdpunkt kräver jämna och plana uppställningsytor för att inte riskera att välta. Transporter ställer höga krav på föraren för att inte enheten ska ramla av pallgafflar, om de inte säkras med fästanordningar för att öka stabiliteten. Energilagren hade gärna fått vara nättare byggda, gärna lägre och bredare med stadigare botten.

Levereras inte kompletta. Tyvärr levererades inte det mindre energilagret som en färdig produkt eftersom det inte medföljde kablar för att ansluta det till lagring. Kablarna behövde med andra ord införskaffas i efterhand.

Försenad start gav köldproblem Tyvärr kom man igång först sent på hösten med testerna av energilagren på Bergsbyns företagspark, vilket medförde att det blev problem med kylan. Tekniska problem medförde att energilagren inte kunde laddas. Detta åtgärdades dock av leverantören vid ett senare skede.

Mobilkross och energilager kunde inte kopplas ihop Tyvärr var inte produkterna anpassade för att användas ihop på det sättet. Dessutom var processen med att ansluta mobilkrossen till en nätanslutning, med eller med utan hjälp av energilager är betydligt mer omfattande och komplicerat än vad tidiga indikationer ger. Även om det finns tillräckligt hög effekt i nätanslutningen, tillkommer det utmaningar med både anslutande kablar och säkerhetsbrytare.

Skulle behöva övervaka laddning Energilagret borde vara uppkopplat mot tex en app, så att man hela tiden kan se om batteriet laddar och hur mycket. Nu behövdes det åka dit för att kontrollera.

Samarbete med leverantörer En målsättning borde vara att hitta fungerande standardlösningar tillsammans med uthyrarna och i förlängningen ta fram branschstandarder som är anpassade för utmaningarna. Ett önskescenario skulle vara energilager som förflyttar sig själva.

4. Att köra maskinerna

Behagliga arbetsmiljöer De som arbetar med krossning har beskrivit att det är lyxigt att vintertid komma till en upplyst arbetsplats på morgonen. Det bästa för arbetsmiljön är att du slipper ljudet av dieselmotor, även om ljudet av krossen ändå finns kvar. Men det går att stå och prata med varandra bredvid. Om du ska reparera så har du automatiskt ljus. Dessutom undviks risken för drivmedelsstölder.

Elgrävaren en positiv erfarenhet Det finns mycket att utveckla. Det är lite tidigt.

Ljudnivån är lägre. Den är trevlig att vara i och arbeta. Det går prata runt omkring. Bullrar inte. Eftersom ljudet är lägre, så hör man tydligare när man är arbetare på marken att maskinen drar igång för att göra något.

Elgrävare bäst på begränsade områden Erfarenheterna visar att elgrävaren är allra mest lämplig i uppdrag där du jobbar mycket på samma yta och nära en laddningsstation. Utmaningarna ökar är när det är arbetsplatser med större yta.

Starka miljöfördelar Tack vare den miljövänliga eldriften kan det vara enklare det möjligt att köra maskinerna i natur eller vattenskyddsområden, förutsatt att oljor och andra vätskor är biologiskt nedbrytbara.

Kortare uppstartstid En positiv effekt med nattladdning av grävmaskinen är att både batteri, maskin och förarhytt är uppvärmd på morgonen.

Säkrare med lägre ljudnivå Förutom att arbetsmiljön förbättras genom mindre avgaser och buller, blir det en säkrare arbetsplats eftersom föraren blir mer uppmärksam på ljud från andra aktiviteter/fordon i närheten. Dessutom blir det enklare för yrkesarbetare i närheten att maskinen är i rörelse, eftersom det hörs att hydrauliken jobbar.

5. Service och teknisk support

Tydlighet i ansvar och kontaktvägar. Det är viktigt att redan i planeringsskedet se över och säkerställa att det finns service och teknisk support, så att det inte finns några oklarheter kring vem som har ansvaret. Bäst är att tidigt komma överens med leverantören om vad som gäller för service och teknisk support, exempelvis om det finns möjlighet att hyra/köpa en paketlösning, vilket ansvar som ligger på uthyrare och nätleverantör samt vad som gäller kring eventuella försäkringsfrågor.

Senast uppdaterad: