Det här är en sammanställning med insikter och vägledning kopplat till elektrifiering i byggprojekt. Informationen baseras på de erfarenheter som gjordes före, under och efter anläggningsprojektet på Bergsbyns företagspark i Skellefteå, som har utförts i samverkan mellan Skellefteå kommun och NCC Sverige AB. Exploateringen omvandlar 38 hektar skogsmark till 25–35 industritomter, inklusive körvägar, gång- och cykelvägar, naturstigar, vatten/avlopp och gatubelysning.

Med stöd från Vinnova genomfördes även delprojektet ”Hållbara transporter inom markentreprenader med hjälp av energilager”. Arbetet utfördes inom det strategiska innovationsprogrammet InfraSweden2030, en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Projektet drevs gemensamt av de tre parterna Skellefteå kommun, NCC och Skellefteå Kraft, som samtliga bidrog med både kunskap och kapital. Syftet med delprojektet var att genomföra en studie av energilager inom bygg- och anläggningsarbeten, för att undersöka möjligheterna att underlätta elektrifieringen av maskiner och fordon.

Vid möten under projekttiden och efterföljande workshops med projektets deltagare har erfarenheter och kunskap samlats. Målet är att genom kunskapsförmedling via den här webbplatsen underlätta för andra aktörer som har beslutat sig för eller funderar på att genomföra liknande anläggningsprojekt med fokus på elektrifiering.


Röster från studion

Röster från studion

Lucas Andersson

Maskinförare Hellgrens

Markus Hällberg

Entreprenadingenjör NCC

Senast uppdaterad: