Planering

1. Organisation och samarbete

Starta planeringsarbetet i god tid En av de mest avgörande erfarenheterna under projektet var att planeringsarbetet tar betydligt längre tid än man kan tro. Med andra ord är det en framgångsfaktor att inleda sin projektplanering så tidigt som möjligt, för att kunna ta hänsyn till alla olika parametrar och delmoment, och vara väl förberedda när projektet startar.

Valet av samarbetsform Projektet i Bergsbyn genomfördes i form av ett partnering-samarbete mellan Skellefteå kommun och NCC, vilket har varit avgörande för möjligheterna att förverkliga elektrifieringen. I ett partneringsamarbete blir det enklare att ta tillvara samtliga parters olika kompetenser där parterna för att arbeta mot en gemensam målbild. Dessutom görs en tydlig ansvarsfördelning som gör det enklare för aktörerna att effektivt och kvalitetssäkert utföra sina delar av projektet.
Genom att det var en totalentreprenad, fanns tid att planera för elektrifiering under projekteringsfasen, för att sedan genomföra insatserna under produktionsfasen.
Samverkan möjliggör även större möjligheter till att hitta alternativ i utförandet, vilket underlättar arbetet med elektrifiering och reduktion av utsläpp.

Involvera underentreprenörer i planeringen En insikt som blev tydlig under projektet var att man borde ha involverat även underentreprenörer och leverantörer i en tidigare projektfas. Om representanter för exempelvis kraftbolag och de aktörer som bistod med energilager, elkross och grävmaskiner hade bjudits in till ett möte och involverats mer så tidigt som möjligt hade man tillsammans kunnat planera i detalj för att tidigare kunna identifiera eventuella utmaningar och problem.

Visualisera projektet För att snabbt kunna se om någonting fattas eller om det finns detaljer som behöver justeras är det viktigt att ta fram visualiseringar av projektet i planeringsarbetet.

Strukturerad informationsdelning För att samtliga involverade parter ska kunna genomföra sina respektive uppgifter på bästa möjliga sätt under projektets gång bör det finnas en tydlig metod för att dela information mellan varandra. Regelbundna möten där givna punkter diskuteras och en tydlig struktur för att vidareförmedla löpande information gör att eventuella snedsteg i större utsträckning kan undvikas.

Upprätta en checklista För att undvika misstag och att viktiga faktorer missas, är det en rekommendation att redan initialt upprätta en checklista över samtliga punkter och delmoment som behöver genomföras, såväl före som under och efter projektet.

2. Val av maskiner och energilager

Ha respekt för tidsåtgången Elektrifierade maskiner kräver en väl tillgodosedd energiförsörjning och valet av rätt maskiner är en ännu mer komplicerad process än normalt. Det tar tid att hitta gångbara lösningar och arbetet bör därför genomföras under en längre tidshorisont, med noggrann tids- och projektplanering. Redan under framtagning av förfrågningsunderlag bör beställare och nätägare tillsammans se över möjligheterna till strömförsörjning.

Förberedande insiktsarbete En rekommendation är att i ett tidigt skede genomföra en workshop med lämpliga personer, för att tillsammans göra en behovs- och riskanalys inför valet av maskiner.

Analysera dokumenterade erfarenheter För att underlätta valet av rätt maskiner för det aktuella projektet finns det möjlighet att ta del av en mängd tester som redan har genomförts på olika maskiner. Det kan vara bra att läsa in sig på fakta om vad som har fungerat bra eller mindre bra kopplat till specifika maskiner. För djupare information om detta kan du till exempel gå till electricitygoteborg.se

Energilager i projektet Det finns endast en begränsad tillgång på leverantörer av energilager och det är långa leveranstider. För arbetet på Bergsbyns företagspark innebar det att urvalet av energilager föll på de leverantörer som hade enheter att leverera inom den tänkta projekttiden. Valet föll på två lite olika typer av energilager. Ett mindre som gick att flytta med hjälp av en pickup och ett större som fortfarande går att flytta runt inne på arbetsplatsen, men kräver en större lastmaskin för att orka lyfta enheterna.

Det större energilagret bestod av en styrenhet och separata batterienheter och bedömningen var att en batterienhet (280kWh) skulle mer än väl täcka behovet inom projektet. Tanken med de två olika energilagren var att de skulle komplettera varandra och möjliggöra olika typer av elektrifiering. Det mindre energilagret går snabbt att flytta runt och är tillräckligt kraftigt (30kW uteffekt) för att kunna driva mindre maskiner under en längre tid (100kWh). Det större energilagret har hög kapacitet (230kW uteffekt) vilket möjliggör snabbladdning av tyngre maskiner och fordon. I detta läge tittade vi även på att driva krossverket, eller delar av krossens funktioner för att se om vi kunde klara av en lägre nätanslutning.

Identifierade användningsområden för energilagren Analys av förutsättningar på arbetsplatsen i Bergsbyns företagspark visade att båda energilagren förväntades komma till användning under hela projekttiden. I det större energilagret sågs det potential att driva högförbrukare, tex snabbladdning av el-grävmaskinen eller anslutning mot det mobila krossverket. Det mindre energilagret förväntades vara enklare att flytta runt och skulle ersätta fossildrivna elverk för att driva pumpar och liknande utrustning.

Tidigt identifierade användningsområden:

  • Laddning av fordon/anläggningsmaskiner.
  • Möjligt att koppla solcellsanläggning till energilager.
  • Drift av pumpar och liknande utrustning.
  • Hantera effekttoppar mot nätanslutningen.
  • Laddning av mindre maskiner/handverktyg.
  • Inkoppling mot mobilkrossen.

3. Arbetsplanering

Skapa samsyn i förväg En viktig förberedelse inför byggprocessen är att samla alla parter i god tid innan, för att tillsammans upptäcka alla utmaningar. En viktig förberedelse inför byggprocessen är att involvera så många som möjligt

Involvera även externa aktörer En förutsättning för att hinna få all kompetens och utrustning på plats är att i god tid innan projektstart inleda förberedande samtal med alltifrån relevanta myndigheter till samarbetspartners och maskinleverantörer.

Avsätt tid för planeringsarbetet Elektrifiering tar längre tid i anspråk än man är van vid och förberedelserna bör därför genomföras under längre tidshorisont, med noggrann tids- och projektplanering. Var noga med att även inkludera varje litet delmoment i planeringsarbetet, eftersom de annars riskerar att ställa till problem längre fram.

Workshop för skarp tidsplanering Ett effektivt format för att komma väl förberedda är att genomföra en workshop där projektets samtliga delmoment och kravställningar gås igenom.

Anpassningar för årstider och väder Elektrifiering ställer andra och i många fall högre krav på maskiner och eltillförsel, eftersom drifttiden kan förkortas av låga temperaturer. Dessutom kan låga temperaturer påverka möjligheterna till effektiv laddning.

4. Logistik

Strategi för områdesplaneringen För att kunna planera arbetet krävs en genomtänkt strategi baserat på samtliga påverkande faktorer, inklusive infrastruktur, etableringar och lämpliga logistiska flöden. Det är viktigt att planera för smidiga flöden på arbetsplatsen och att det finns strategiska punkter för laddning.

Arean påverkar förutsättningarna Helt naturligt ökar utmaningarna i en elektrifiering desto större ytor som det handlar om på området, med högre krav på såväl planering som logistik.

Ta tillvara existerande infrastruktur En viktig faktor att reda ut inför ett projekt är hur den befintliga infrastrukturen på området är utformad, till exempel befintliga vägar och elnät.

Planering ner på detaljnivå Lägg stor vikt vid att samordning och planering av hela arbetsplatsen inklusive utrustning och lösningar för eltillförsel redan i förväg planeras på detaljnivå. Det minskar risken för negativa överraskningar utmed vägen och säkerställer att samtliga beställningar görs i tid för att nödvändiga leveranser ska hinnas med.

Dialog med samtliga aktörer En nyckel till framgång är en fungerande samordning mellan entreprenör, samarbetspartners och underleverantörer, där en kontinuerlig dialog säkerställer effektivitet och kvalitet i arbetet. Detaljer som exempelvis var en kross ska stå, vad som krävs för en eventuell flytt, vilka speciella krav som gäller och liknande frågor bör tidigt lösas i samförstånd.

Transporter av farligt gods Det är viktigt att ta reda på vad som gäller för transporter, både på allmän väg och inne på området, eftersom energilager kan betraktas som farligt gods när de ska flyttas.

För transporter av den typen av energilager som användes på Bergsbyns företagspark är regelverken otydliga. Exempelvis så när det mindre energilagret stod på sin släpvagnstrailer kunde det transporteras utan särskilda tillstånd. Lyfter man av energilagret från släpet, eller ställer upp ekipaget på en lastbil för transport, räknas det som farligt gods. Det råder stor osäkerhet i vad som gäller för användning av energilager på byggarbetsplatser, framförallt om det är i urban miljö tex gatuarbeten och liknande.

5. Elförsörjning

Elförsörjningen ska säkras redan initialt. Planering för eltillgång bör göras i samråd mellan beställare och leverantör i projektets inledande fas och ibland kan det behöva säkerställas av beställare redan innan projektet. Dessutom ska strategiskt lämpliga placeringar av strategiskt placerade energiförsörjningspunkter fastställas, gärna i form av nätanslutna laddstationer eller maskiner, för att underlätta smidiga flöden och effektiva arbetsdagar för maskinoperatörerna. Det krävs åtminstone 6-7 månaders planeringstid för att kunna planera på ett genomtänkt sätt, samt tydlig samordning och ansvarsfördelning.

Möjlighet till peakshaving En av de mest effektiva användningsområdena för de energilager som finns tillgängliga i dagsläget är i projekt där det behövs kompletteringar för att stötta vid topparna, när den ordinarie eltillförseln inte räcker till. I Bergsbyn var det en tuff utmaning att få ihop energilager för att driva mobilkrossen, eftersom varken den eller energilagret var anpassade för att användas med varandra.

Var förberedd på långa leveranstider Energilager och tillhörande komponenter utgörs generellt inte av standardprodukter, utan består ofta av speciallösningar med långa leveranstider. Projektet i Bergsbyn hade inte varit införstådda med detta, vilket gjorde att man hade dem på plats senare än beräknat. Även leveranser av kabel, kopplingsskåp och service drog ut på tiden och skapade förändringar i tidplanen vad gäller eltillförseln.

Vad klarar kraftnätet? Det är viktigt att klart för sig vilka krav som behöver levas upp till för att verksamheten i projektet inte ska slå ut det lokala kraftnätet. För att kunna göra beräkningar på detta bör en nätanalys finnas med i upphandlingsunderlaget.

Kostnadsbesparingar i dygnsplanering Variationer i elpriser under dygnet får stor effekt på ekonomin i ett elektrifieringsprojekt. Idag i Skellefteå svänger priset med faktor 2, medan det i Malmö svänger med faktor 6. Att kunna ladda elmaskiner under rätt timmar kan med andra ord göra väldigt stora skillnader i kostnader, speciellt beroende på var i landet det är och vilket elavtal som tecknats.

Val av elavtal. I ett projekt med flera olika elektrifierade krossar och grävare utgör el en stor del av den totala kostnaden. Därför är det extra viktigt och fördelaktigt att teckna ett elavtal som gör det möjligt att få priset per timme under dygnet och sänka kostnader genom att kunna anpassa sin laddning utifrån när det är billigast. Det är bra om kostnaden för el belastar den som kan påverka nyttjandet.

Som exempel bör el inte få vidarefaktureras till en byggherre rakt av. Då har entreprenören som kan påverka inget incitament att vara effektiv. Elnätsbolag bör också erbjuda timmätt ”byggström” som förstahandsval mot byggarbetsplatser för att skapa förutsättningar för att styra laster till lågpristid.

Välplanerad strömförsörjning möjliggör längre drifttider Elgrävaren som användes i Bergsbyn kunde arbeta ca 6 timmar på en laddning, vilket inte är tillräckligt för arbetsdagar som kan vara uppemot 10 timmar. Detta gick dock att lösa genom att ladda under lunchen, vilket fungerade bra innan kylan kom.

Säkerställ eltillgång Speciellt i projekt som har flera elektrifierade grävmaskiner och krossar igång förbrukar extremt mycket el samtidigt. Därför är det viktigt att i förväg räkna på hur mycket el som kommer att förbrukas, för att säkerställa kapacitet och tillgång. Ske laddningen genomföras med hjälp av energilager behöver det göras beräkningar på hur många av dessa som behövs och hur de kan göras tillgängliga på ett optimalt sätt.

Beräkna storlek på abonnemang En faktor som kan bidra positivt till ekonomin i ett projekt är att göra noggranna beräkningar på nödvändiga storlekar på abonnemang och kostnader. Dessutom bör man titta på hur energilager kan bidra till att optimera användningen och möjliggöra frekvensutjämning, vilket nätägaren är villig att betala för så att det hålls en jämn frekvens i nätet.

1. Ställverk 2. 3 st N1XE 4×240 kvadrat kablar 3. Kopplingscentral 4. H07RN-F 4G 120 kvadrat kabel 5. Stenkross

6. Service och teknisk support

Säkerställ lokal support För att projektet ska kunna flyta på utan stopp måste det måste finnas tillgång till support från leverantör på plats som säkerställer att allt fungerar och kan vidta åtgärder annars. Projektet i Bergsbyn fick erfara att det i Sverige inte fanns servicetekniker för elgrävmaskiner som kunde hjälpa till, samt att det i vissa fall var bristfälliga instruktioner kring hantering av utrustning.

Regelbunden kontakt med tekniker Säkerställ att det den support som upphandlas har tillgängliga kontaktpersoner och tekniker med rätt kompetens. Projektet i Bergsbyn hade i stort sett daglig kontakt med dem, för att kunna hantera saker som dök upp under vägen.

Tillgång till reservdelar Erfarenheterna från Bergsbyn visar att det kan vara en utmaning att både få tag på reservdelar och få dem levererade. Vissa delar av projektets norska elgrävmaskin var tvungna att hämtas in från Norge, vilket ställde till problem när de skulle tas genom tullen. Det var tänkt att det skulle göras av en norrman hos leverantören, men eftersom denne inte hade arbetstillstånd i Sverige var det tvunget att göras av en svensk person istället.

7. Avtal och ekonomi

Hållbarhetskrav vid upphandlingar. Offentliga beställare ställer allt högre krav på hållbarhet, förnybara drivmedel och elektrifiering i sina upphandlingar. Det gör att det blir allt viktigare för alla parter att skaffa kunskap och insikter, som gör att man kan vara ute i god tid i denna omställning.

Tillgång till relevant information. Projektet i Bergsbyn hade tyvärr inte tillgång till all den information som var nödvändig för att i ett tidigt skede kunna genomföra planeringsarbetet på ett tillfredställande sätt. Det är viktigt att tidigt ha tillgång till relevanta förutsättningar som tillgång till elnät, kunskap om kopplingar, skåp och kablar, för att ha tid för planering och anpassning till leveranstider.

Rätt entreprenadform. Anpassa entreprenadform utifrån insikten att det behöver finnas tillräckligt med tid för planering och leveranstider. I arbetet med Bergsbyns företagspark har upplevelsen varit att partnering är en bra entreprenadform, eftersom det då finns tid och samarbetsgrund att planera för produktion under projekteringsfasen. Dessutom uppmuntrar partnering till en vilja att samarbeta och under projektets gång vidareutveckla idéer tillsammans och skapa kreativa lösningar, vilket är viktigt när ny teknik provas.

Samarbete med elbolag. Eftersom tillgången till el är avgörande behöver elbolag och anläggningsföretag se varandra som samarbetspartners, där man tillsammans hittar en lösning som säkerställer tillgången till el i projektet.

Tydlighet i hyres- och köpeavtal. Det är viktigt att fastställa vad som ingår när man hyr eller köper en elektrifierad produkt, till exempel vem som ansvarar för kablar mellan kompletterande kopplingsskåp och liknande detaljer. I dagsläget levereras inte kompletta paket, utan det handlar om att plocka ihop sin egen helhet för att få det att fungera.

Senast uppdaterad: