Vad gäller för det du vill bygga eller riva?

Här kan du läsa vad som gäller för vanliga byggåtgärder, om du behöver söka ett bygglov, göra en anmälan eller om du inte behöver söka alls.

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. För att veta vad som gäller för dig behöver du först veta om din fastighet ligger utanför sammanhållen bebyggelse, inom sammanhållen bebyggelse eller inom detaljplanerat område. Därefter är det dags att läsa om vad som gäller för det du vill göra.

Så lång tid tar handläggningen

Handläggaren hanterar din ansökan skyndsamt enligt den lagstiftning som finns. Handläggningstiden är 10 veckor för bygglov och 4 veckor för bygganmälan.

Observera att handläggningstiden räknas från det datum som din ansökan bedöms vara komplett. Om vi behöver kompletteringar från dig så tar processen längre tid. Det är därför viktigt att göra ett ordentligt förarbete innan du skickar in din ansökan.

Vi erbjuder rådgivning

Om du inte hittar svaren du söker på vår webbplats så är du välkommen att komma på rådgivning. Välj själv om du vill ha mötet via telefon, videolänk eller genom att besöka oss när vi har öppet hus.

Du behöver inte söka bygglov men du behöver göra en attefallsanmälan.

Attefallsreglerna gör det möjligt att bygga utöver din tillåtna byggrätt. Till ett befintligt en- och tvåbostadshus samt fritidshus får du, förutom en friggebod på högst 15 kvadratmeter, även bygga ett attefallshus på högst 30,0 kvadratmeter utan bygglov.

Vi har samlat all information om attefallshus och andra attefallsåtgärder på och en samma sida. Här hittar du vår sida om attefall. Öppnas i nytt fönster.

Då behöver du bygglov:

 • Om du ska göra en tillbyggnad i form av en balkong för en- eller tvåbostadshus som ligger inom detaljplanerat område. Tillbyggnaden får bara placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om grannar som berörs godkänner det.
 • Om du ska glasa in en befintlig balkong som ligger inom detaljplanerat område.

Då behöver du inte bygglov:

 • Om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område och utanför sammanhållen bebyggelse och balkongen ska vara mindre än 50 procent av huvudbyggnaden.

Mer information finns i Boverkets kunskapsbank på boverket.se Länk till annan webbplats.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)
Lämna in bygganmälan (Länk till annan webbplats)

Behöver jag en kontrollansvarig?

Beroende på storlek och komplexitet på din balkong kan du behöva en kontrollansvarig.

Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Då kan du behöva bygglov:

 • Om du ska bygga en ny byggnad eller en tillbyggnad som ska innehålla en bastu. Läs mer under rubriken "Bygga ut huset".

Då behöver du inte bygglov:

 • Om du ska inreda en bastu i en befintlig byggnad.
 • Om du ska installera ett vedeldat bastuaggregat, då krävs det istället en anmälan för installation av kamin eller eldstad. Läs mer under rubriken "Kamin eller eldstad".

Du behöver inte skicka in en anmälan om du ska installera ett eldrivet bastuaggregat.

Du behöver vanligtvis ansöka om bygglov för att bygga ut huset.

Om det finns en detaljplan så är det den som styr hur du får bygga på just din tomt.

Då behöver du inte bygglov:

 • Om din tillbyggnad ryms inom reglerna för en attefallstillbyggnad. Då behöver du istället göra en anmälan för attefallsåtgärder. Läs mer om attefallsåtgärder här. Öppnas i nytt fönster.
 • Om du bor i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse och ska bygga ut max 50 procent av den ursprungliga byggytan.
 • Om du ska bygga ett tak över en uteplats (max 15 kvadratmeter) eller sätta upp mur/plank i omedelbar närhet av ett bostadshus. Godkännande från grannar krävs däremot om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Behöver jag en kontrollansvarig?

Det är beroende på hur mycket du vill bygga ut och hur komplex tillbyggnaden är. Bedömning ska göras i varje enskilt fall om kontrollansvarig behövs eller inte.

Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

En ekonomibyggnad är en byggnad som används för jordbruk, skogsbruk eller liknande näring.

Då behöver du bygglov:

 • Om du ska bygga inom detaljplanerat område. I annat fall kan du bygga utan bygglov. Godkännande från grannar krävs däremot om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 meter.
 • Om byggnaden ska placeras närmare än 4,5 meter till allmän plats.

En ekonomibyggnad får bara användas för den huvudsakliga näringen. Den räknas inte som en ekonomibyggnad om du använder den för något annat.

Exempel på byggnader som inte räknas som ekonomibyggnader:

 • Garage för personbilar.
 • Stall, eftersom hästar inte längre används för att bruka mark.
 • Gårdsslakteri med försäljning av kött, eftersom det anses vara ett självständigt företag som inte behövs i driften av jordbruksverksamheten.
 • Mejeri, sågverk eller växthus om de är självständiga företag som inte behövs för att bedriva näringen.

Det finns inga begränsningar i hur stor en ekonomibyggnad får vara eller hur många du får bygga. Däremot behöver du uppfylla de krav som finns i plan- och bygglagen. Det innebär bland annat att du behöver ta hänsyn till områdets kulturhistoriska värden, djurhållning nära grannar, skuggning, förlorad utsikt, buller från maskiner eller brandsäkerhet om byggnaden placeras nära en annan byggnad.

Du kan behöva söka andra tillstånd om du ska:

 • Bedriva stor djurhållning.
 • Placera byggnaden nära en allmän väg.
 • Bygga inom ett strandskyddat område.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Behöver jag en kontrollansvarig?

Om byggnaden är bygglovspliktig kan det krävas en kontrollansvarig. Det är beroende på hur mycket du vill bygga och hur komplex byggnaden är. Bedömning ska göras i varje enskilt fall om kontrollansvarig behövs eller inte.

Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Det här avsnittet handlar om förändringar på fasaden på en- och tvåbostadshus, fritidshus och tillhörande komplementbyggnader.

Då behöver du bygglov:

 • Om byggnaden ligger inom detaljplanerat område och åtgärden kommer att förändra byggnaden eller områdets karaktär på ett väsentligt sätt. Till exempel om du tänker måla om tegel eller byta från tegel till trä.

Är du osäker på om åtgärden du vill göra väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär? Då kan du boka en tid för digital rådgivning eller besöka vårt öppet hus för bygglovsfrågor.

Då behöver du inte bygglov:

 • Om byggnaden ligger utanför detaljplanerat område.
 • Om du ska byta fasadmaterial till ett liknande material.
 • Om du ska byta taktäckningsmaterial från ett tyngre till ett lättare material, till exempel från betongpannor till plåt.

Observera att speciella regler kan gälla kulturhistoriskt intressanta byggnader samt de med skyddsbestämmelser i detaljplanen.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Du behöver normalt inte bygglov för en friggebod om förutsättningarna nedan är uppfyllda. Är de inte det behöver du söka bygglov för din byggnad.

Förutsättningar för att inte behöva söka bygglov:

 • Det ska finnas ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Den ska vara en komplementbyggnad.
 • Den får vara högst 15,0 kvadratmeter.
 • Om flera friggebodar byggs på samma tomt får den sammanlagda byggnadsarean inte överstiga 15,0 kvadratmeter.
 • Tacknockshöjden får vara högst 3,0 meter från marken vid byggnaden.
 • Den ska vara fristående.
 • Den ska placeras i omedelbar närhet till en- eller tvåbostadshus.
 • Den ska placeras minst 4,5 meter från gräns.
 • Du måste ha din grannes medgivande om du vill placera din friggebod närmare än 4,5 meter från din grannes tomt / angränsande fastighet. Medgivandet bör vara skriftligt. Spara medgivandet på säker plats - det är en värdehandling.
 • Det får inte finnas krav på bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.
 • Du behöver normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Observera att godkännande från granne inte kan ges för placering närmare fastighetsgräns än 4,5 meter om grannfastigheten är allmän plats, till exempel gata eller parkmark. Då krävs i så fall bygglov.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Det här avsnittet gäller fönsterbyte på en- och tvåbostadshus, fritidshus och tillhörande komplementbyggnader. Det kan till exempel handla om att byta befintliga fönster till nya med annat utseende eller att byta ut enstaka fönster mot en dörr eller tvärtom.

Då behöver du bygglov:

 • Om åtgärderna kommer att förändra byggnaden eller områdets karaktär på ett väsentligt sätt. Annars behöver du inte bygglov.

Observera att speciella regler kan gälla kulturhistoriskt intressanta byggnader samt de med skyddsbestämmelser i detaljplanen.

Är du osäker på om åtgärden du vill göra väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär? Då kan du boka en tid för digital rådgivning eller besöka vårt öppet hus för bygglovsfrågor.

Handlingar som krävs för bygglov

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Behöver jag en kontrollansvarig?

Om du vill byta enstaka fönster behöver du ingen kontrollansvarig. Ska du däremot sätta in nya större fönsterpartier så kan en kontrollansvarig krävas. Kontakta oss om du är osäker.

Då behöver du bygglov:

 • Om du planerar att bygga ett nytt förråd som inte ryms inom reglerna för attefall eller friggebod.

Läs mer under rubriken "Friggebod" och om attefallsreglerna här Öppnas i nytt fönster.. Ska du bygga ditt förråd utifrån regler för attefall behöver du göra en attefallsanmälan.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)
Gör en Attefallsanmälan (Länk till annan webbplats)

Du behöver normalt söka bygglov för att bygga ett garage eller en carport.

Då behöver du inte bygglov:

 • Om du bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse och garaget/carporten inte ska bli större än huvudbyggnaden när det gäller längd, bredd och höjd.
 • Om ditt garage ryms inom reglerna för attefall, då behöver du istället göra en attefallsanmälan. En fristående carport ryms inom reglerna för attefallsbyggnad, men inte inom reglerna för en attefallstillbyggnad. Läs mer om attefallsreglerna här. Öppnas i nytt fönster.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Gör en Attefallsanmälan (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Behöver jag en kontrollansvarig?

Det är beroende på hur stor och komplex byggnaden är. Bedömning ska göras i varje enskilt fall om kontrollansvarig behövs eller inte.

Då behöver du bygglov:

 • Om ditt garage ska bli en separat bostad med alla bostadsfunktioner.

Då krävs inte bygglov:

 • Om ditt garage ska inredas som en del av din bostad. Till exempel att delar av garaget ska bli ett nytt sovrum. Det gäller så länge du inte gör några fasadändringar. Om du bor i ett detaljplanerat område behöver du däremot stämma av att åtgärden överensstämmer med det som är bestämt i detaljplanen.

I ett befintligt enbostadshus kan du inreda en ytterligare bostad men det krävs en attefallsanmälan och ett startbesked. Läs mer om attefallsreglerna här. Öppnas i nytt fönster.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Då behöver du bygglov:

 • När du gör en inglasad altan eller balkong och din fastighet ligger inom detaljplanerat område.

Då behöver du inte bygglov:

 • Om ditt projekt är utanför detaljplanerat område, förutsatt att det inte tillkommer någon ytterligare area i ditt byggprojekt.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att glasa in din altan eller balkong. För att glasa in balkong på flerbostadshus kan det behövas kontrollansvarig.

Du behöver inte söka bygglov för att installera en ny kamin eller eldstad, men du behöver göra en anmälan.

Då behöver du också göra en anmälan:

 • När du ska göra en nyinstallation av rökkanal och skorsten.
 • Om du vill installera en kassett i en öppen spis eller ersätta en befintlig kamin med en ny som inte är likvärdig med den befintliga (med avseende på typ av eldstad, storlek och effekt).

Då kan du behöva bygglov:

 • Om du ska uppföra en ny skorsten och placeringen eller utformningen har en stor påverkan på byggnadens yttre utseende. Tänk på att skorstenen ska nå över taknocken och minst 1 meter över taktäckningen.
 • Om en skorsten ska placeras på en byggnad som är särskilt värdefull.
 • Om det är utökad lovplikt enligt den detaljplan som gäller för området.
Så anger du mått på skorsten, från taktäckning till toppen på skorstenen.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)
Anmäl eldstad och rökkanal (Länk till annan webbplats)

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att installera en kamin eller eldstad.

Du behöver inget bygglov för att bygga om ditt kök eller badrum. Du behöver dock göra en anmälan om ombyggnaden innebär en väsentlig ändring av byggnadens bärande delar, planlösning, ventilation eller vatten och avlopp.

Du behöver följa Boverkets föreskrifter och allmänna råd kring bland annat tillgänglighet, bostadsutformning, hygien, hälsa och säkerhet vid ändring av byggnader.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Lämna in bygganmälan (Länk till annan webbplats)

En mur eller ett plank är tätare än ett staket och högre än 0,5 meter från marken. Vid utfarter och gatukorsningar får murar och plank inte ha högre höjd än 0,8 meter för att säkra fri sikt.

Då behöver du bygglov:

 • Om du bor du i ett flerbostadshus, då kräver plank och murar alltid bygglov.
 • Om du ska bygga en stödmur som blir högre än 0,5 meter på en sida, även om den andra sidan är i linje med marken.

Det behöver du inte bygglov för:

 • Staket. De får vara max 1,4 meter höga från marken och ska ha minst 40 procent genomsiktlighet.
 • Mur och plank kring uteplatser vid en- och tvåbostadhus. Muren eller planket får max ha en höjd på 1,8 meter över lägsta marknivå och ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om du vill placera planket eller muren närmare tomtgränsen så krävs det ett godkännande från berörda grannar.
 • Mur och plank i område utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.
 • Nätstängsel eller glesa spaljéer och pergolor utan tätt tak.
 • Spaljéer som har en luftig konstruktion med en genomsiktlighet på minst 80 procent.
Illustration med måttangivelser enligt textstycket ovan

Om din granne säger nej vid placering närmare än 4,5 meter från fastighetsgränsen så kan du söka bygglov för byggprojektet så får kommunens bygg- och miljönämnd pröva frågan.

Ta gärna kontakt med oss för rådgivning.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Du behöver ansöka om bygglov för att bygga ett nytt bostadshus.

Om din fastighet ligger inom ett detaljplanerat område så är det detaljplanen som styr vad du får bygga. Den kan exempelvis reglera hur stort, hur högt och hur många våningar du får bygga.

Då behöver du inte söka bygglov:

Du kan också behöva andra tillstånd:

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig för att bygga ett nytt bostadshus.

Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Det krävs normalt inte bygglov för att anlägga en pool. Men sådant som tillhör poolen kan kräva bygglov.

Då kan du behöva bygglov:

 • Om poolen förses med ett pooltak, fast eller skjutbart, beroende på hur högt det är och det ser ut.
 • Om en altan, terrass, plank eller mur ska placeras intill eller runt en pool.
 • Om du bygger en fristående altan högre än 1,2 meter över markens nivå. Om altanen ska vara en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus så får höjden vara upp till 1,8 meter från marknivå inom 3,6 meter från huvudbyggnaden utan att bygglov krävs. Läs mer om vad som gäller för terrass eller altan.

Då behöver du marklov:

 • Om du behöver schakta eller fylla på jord så att markens höjdläge ändras mer än 0,5 meter. Det är dock inte lovpliktigt att gräva för själva nedsänkningen av poolen.

Du behöver skydd vid bassängen

Enligt lag behöver din fasta pool ha ordentliga säkerhetsskydd, särskilt för att förhindra olyckor där barn är inblandade.

Du kan läsa mer om reglerna på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Kan jag behöva andra tillstånd?

Om du ansluter poolen till det allmänna vattenavloppsnätet kan du behöva göra en vatten- och avloppsanmälan.

Innan du börjar bygga din pool är det viktigt att du kontaktar bygglovsverksamheten för att få information om vad som gäller i just ditt fall.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)
Ansök om marklov (Länk till annan webbplats)

Då behöver du bygglov:

 • Om du ska bygga, flytta eller på ett väsentligt sätt ändra parkeringsplatser utomhus. Det gäller både inom och utanför detaljplanerat område.
 • Vid fysiska förändringar av marken, till exempel asfaltering eller avgrusning och anordnande av räcken och markeringar. Det gäller även om du tar mark i anspråk som parkeringsplats, men inte gör någon fysisk förändring av marken.

Då behöver du inte bygglov:

 • Om det bara finns ett eller två enbostadshus eller ett tvåbostadshus på fastigheten och parkeringsplatsen är avsedd för fastighetens behov.
 • Parkeringsplatsen byggs med stöd av väglagen.
 • Det finns undantag från bygglov i detaljplanen eller områdesbestämmelser.

Att sätta upp laddstolpar till befintliga parkeringar kräver inte bygglov.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Då behöver du rivningslov:

 • Om du vill riva ett förråd inom ett detaljplanerat område, men det finns vissa undantag.

Då behöver du inte rivningslov:

 • Om du ska riva förrådsbyggnader som har byggts enligt reglerna för attefallshus. Läs mer om attefallsregler här. Öppnas i nytt fönster.
 • Om du ska riva förrådsbyggnader som har byggts enligt reglerna för friggebod. Läs mer under rubriken "Friggebod" på den här sidan.
 • Om du ska riva en förrådsbyggnad som utgör en komplementbyggnad till ditt bostadshus eller fritidshus och ligger i ett område utanför detaljplan.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse behöver du heller inget rivningslov eller göra någon anmälan för att riva ekonomibyggnader.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om rivningslov (Länk till annan webbplats)

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver normalt ingen kontrollansvarig för att riva ett förråd.

Då behöver du rivningslov:

 • Om du vill riva en byggnad eller en del av en byggnad inom ett detaljplanerat område, men det finns en del undantag.

Då behöver du inte rivningslov:

 • Om du bor i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse och ska riva ett bostadshus, fritidshus eller en annan huvudbyggnad, men du behöver göra en anmälan.
 • Om du vill riva en komplementbyggnad, till exempel ett förråd eller ett garage, som har byggts som en komplementbyggnad enligt attefallsreglerna. Läs mer om attefallsregler här. Öppnas i nytt fönster.
 • Om du vill riva ett komplementbostadshus som har byggts enligt attefallsreglerna. Däremot behöver du göra en anmälan.
 • Om du vill riva en byggnad som har byggts enligt reglerna för en friggebod.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om rivningslov (Länk till annan webbplats)
Lämna in bygganmälan (Länk till annan webbplats)

Behöver jag en kontrollansvarig?

Ja, du behöver en kontrollansvarig om du vill riva ett bostadshus.

Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Då krävs det marklov:

 • Om du bor i detaljplanerat område och ska schakta eller fylla ut marken med mer än 0,5 meter.

Då krävs det inte marklov:

 • Om du bor utanför detaljplanerat område.
 • Om detaljplanen har en bestämmelse som säger att det inte krävs marklov för schaktning eller fyllning. En sådan bestämmelse kan gälla för hela eller delar av planområdet.
 • Om du ska göra schaktning och fyllning som utgör förberedelser till bygglovspliktiga byggnadsarbeten. Markåtgärderna prövas istället i samband med att du söker bygglovet. Den färdiga markhöjden måste därför framgå av ritningarna till bygglovsansökan.

Detaljplanen kan även ha en bestämmelse att det krävs marklov för trädfällning och skogsplantering. Det kan exempelvis bli aktuellt om det finns ett behov av att skydda träd som utgör värdefulla inslag i den bebyggda miljön.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om marklov (Länk till annan webbplats)

Du behöver inget bygglov för att sätta upp en spaljé eller en pergola utan tätt tak.

En pergola är en gles konstruktion med dubbla rader av fristående stöd och en överliggare däremellan. Konstruktionen ska bestå av cirka 20 procent material och 80 procent luft.

En spaljé är en stående mycket gles konstruktion som ofta används som stöd för växter. Spaljén består till övervägande del av luft, precis som pergolan, och går att se igenom från alla håll.

Då behöver du bygglov:

 • I de flesta fall om du ska sätta upp, flytta eller ändra en skylt inom ett detaljplanerat område.
 • Om skylten ska placeras på eller i anslutning till en bevarandevärde byggnad eller ett kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde. Läs mer om K-märkta byggnader här.

Inom detaljplanerat område behöver du inte bygglov för:

 • En skylt vars area är högst 1,0 kvadratmeter.
 • En skylt för ett tillfälligt evenemang, om skylten är uppsatt under högst fyra veckor.
 • En orienteringstavla vars area är högst 2,0 kvadratmeter.
 • En skylt inomhus.
 • Valreklam i samband med val till riksdagen, regionfullmäktige, kommunfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband med folkomröstning.
 • En nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.
 • Ett vägmärke, en tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik enligt vägmärkesförordningen.
 • Ett sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikförordningen.

Utanför ett område med detaljplan krävs det inte bygglov för skyltar. Du kan däremot behöva tillstånd från:

 • Länsstyrelsen
 • Trafikverket (om du vill placera en skylt längs med E 4 eller någon annan större väg)
Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov för skylt (Länk till annan webbplats)

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver oftast ingen kontrollansvarig för att sätta upp en skylt.

Du behöver normalt söka bygglov för att bygga ett skärmtak.

Det behövs också i de fall då byggnaden är en så kallad K-märkt byggnad eller ingår i en K-märk miljö. Läs mer om K-märkta byggnader här.

Då behöver du inte söka bygglov:

 • Om det finns ett en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Om du bor i ett område utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse, då får du bygga till huset motsvarande maximalt 50 procent av den ursprungliga byggnadsarean. En sådan tillbyggnad kan vara i form av skärmtak.
 • Om skärmtaken tillsammans är högst 15,0 kvadratmeter stora.
 • Om skärmtaken ska byggas över en skyddad uteplats, altan, balkong eller entré.
 • Om det inte finns krav på bygglov enligt den detaljplan eller de områdesbestämmelser som gäller för området.

Du måste ha din grannes godkännande om du vill placera den skyddade uteplatsen närmare än 4,5 meter från din grannes tomt eller angränsande fastighet. Godkännandet behöver vara skriftligt, spara det på en säker plats - det är en värdehandling.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver normalt ingen kontrollansvarig för att bygga ett skärmtak.

Då kan du behöva bygglov:

 • Om du ska sätta upp solceller eller solfångare på en byggnad inom detaljplanerat område som innebär att byggnadens yttre utseende ändras på ett avsevärt sätt.  
 • Om det finns krav på bygglov enligt den detaljplan som gäller för området.
 • Byggnaden ligger inom detaljplanerat område och är K-märkt eller ligger inom ett område för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. För information om kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Läs mer om K-märkta byggnader här.
 • Om fastigheten ligger inom eller i närheten av område av riksintresse för Försvarsmakten.
 • I vissa fall om du ska göra en fristående solenergianläggning.
 • Om du ska sätta upp en större solfångare eller fristående solcellspaneler eftersom konstruktionen kan betraktas som en byggnad eller annat lovpliktigt byggnadsverk. Du kan kontakta vår rådgivning för en bedömning om din åtgärd är bygglovspliktig eller inte.

Då behöver du inte söka bygglov:

 • Om byggnaden är utanför detaljplanerat område. Det kan däremot finnas en utökad lovplikt i områdesbestämmelserna.
 • Om de monteras ovanpå befintligt tak och följer byggnadens form.
Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Behöver jag en kontrollansvarig?

Du behöver normalt ingen kontrollansvarig för att sätta upp solceller och solfångare på ett en- eller tvåbostadshus. Ska du sätta upp solpaneler på flerbostadshus kan det krävas en kontrollansvarig.

Läs mer om vad en kontrollansvarig är.

Då behöver du bygglov:

 • Om du ska byta tak på ett sätt som innebär en väsentlig ändring av fasaden, till exempel om du ska byta färg eller material.

Då behöver du inte bygglov:

 • Om du bor i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.
 • Om du bor i ett område med detaljplan och vill byta taktäckningsmaterial från ett tyngre till ett lättare material, till exempel från betongpannor till plåt, på en- och tvåbostadshus eller tillhörande komplementbyggnader, så länge bytet inte ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Observera att speciella regler kan gälla kulturhistoriskt intressanta byggnader samt de med skyddsbestämmelser i detaljplanen. Läs mer om K-märkta byggnader här.

Vilka handlingar behöver jag skicka in tillsammans med ansökan?

Du behöver lämna in en en ritning, en så kallad situationsplan, där du tydligt markerar vilken byggnad eller del av byggnad som ändringen berör.

Behöver jag en kontrollansvarig?

Nej, du behöver ingen kontrollansvarig för att byta tak.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Du behöver normalt bygglov för att bygga en takkupa. Samma sak gäller för liknande åtgärder som exempelvis frontespis, takfönster eller burspråk. 

Då behöver du inte bygglov:

 • Om din takkupa ryms inom reglerna för attefallsåtgärder. Du behöver däremot göra en attefallsanmälan. Läs mer om attefallsregler här. Öppnas i nytt fönster.
 • Om din takkupa (max två) placeras mellan två befintliga takstolar/takåsar.
 • Om du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Behöver jag en kontrollansvarig?

Det är beroende på hur stor och komplex din takkupa är. Bedömning ska göras i varje enskilt fall om kontrollansvarig behövs eller inte. Kontakta oss för mer information.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Med terrass eller altan menar vi i den här informationen själva ”golvet”. Vill du bygga in din terrass eller altan eller sätta upp ett staket runt om, så gäller andra regler. Se mer under rubrikerna "Uterum", "Glasa in en altan eller balkong" och "Mur, plank och staket".

Då behöver du inte bygglov:

 • Om din altan eller terrass hamnar högst 1,8 meter från lägsta marknivå samt byggs inom 3,6 meter från bostadshuset.
 • Om det finns ett befintligt en- eller tvåbostadshus på tomten.
 • Om altanen ska byggas till ett en- eller tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus.
 • Om altanen ska vara en uteplats på marken.

Särskilda regler kan gälla för byggnader eller inom bebyggelseområden som är särskilt värdefulla. Läs mer om K-märkta byggnader här.

Du måste ha din grannes godkännande om du vill placera din altan närmare än 4,5 meter från din grannes tomt eller angränsande fastighet. Godkännandet behöver vara skriftligt, spara det på en säker plats eftersom det är en värdehandling.

Strandskyddsdispens

Du behöver normalt söka strandskyddsdispens för en fristående terrass eller altan om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

En terrass eller altan som byggs till en befintlig byggnad kräver normalt inte strandskyddsdispens. Däremot kan det krävas om den hamnar närmare strandlinjen än vad de befintliga byggnaderna på tomten gör, samt om den bedöms utöka hemfridszonen och påverka allemansrätten längst strandlinjen. Läs mer om strandskyddets syften här. Öppnas i nytt fönster.

Mer information finns också i Boverkets kunskapsbank. Länk till annan webbplats.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Då behöver du bygglov:

 • Om du ska bygga en ny byggnad
 • Du behöver normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Då behöver du inte bygglov:

 • Om den kan uppföras enligt friggebodsreglerna (läs mer under ”friggebod”)
 • Om den placeras på en bostadstomt i område utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse och den är mindre än bostadshusets längd, bredd och höjd

Är du osäker på om åtgärden kräver bygglov eller strandskyddsdispens? Då kan du boka en tid för digital rådgivning eller besöka vårt öppet hus för bygglovsfrågor.

Du behöver normalt söka bygglov för att bygga ett uterum.

Då behöver du inte bygglov:

 • Om uterummet ska byggas ihop med bostadshuset och är max 15 kvadratmeter stort kan det rymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. Då behöver du göra en attefallsanmälan. Läs mer om attefallsregler här. Öppnas i nytt fönster.
 • Om uterummet ska byggas fristående och är max 30 kvadratmeter stort kan det rymmas inom reglerna för attefallsåtgärder. Då behöver du göra en attefallsanmälan.
 • Om du bor du i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse, då får du bygga ut max 50 procent av den ursprungliga byggytan utan bygglov.

Vilka handlingar behövs för din anmälan eller ansökan?

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Behöver jag en kontrollansvarig?

Det beror på hur stort ditt uterum är och hur komplicerad byggnaden är. Kontakta oss för mer information.

Då behöver du bygglov:

 • Om du ska uppföra ett fristående vindskydd med väggar och tak
 • Om bor i ett flerbostadshus och du ska uppföra ett fristående vindskydd som även är ett plank (läs mer under ”Mur, plank eller staket”)
 • Du behöver normalt strandskyddsdispens enligt miljöbalken om du bygger inom 100 meter från hav, sjö och vattendrag.

Då behöver du inte bygglov:

 • Om det är ett fristående vindskydd med väggar och tak och som kan uppföras enligt friggebodsreglerna (läs mer under ”Friggebod”)
 • Om det är ett vindskydd som är ett plank kring uteplatser vid en- och tvåbostadhus. Planket får max ha en höjd på 1,8 meter över lägsta marknivå och ska placeras inom 3,6 meter från bostadshuset och minst 4,5 meter från tomtgränsen. Om du vill placera planket eller muren närmare tomtgränsen så krävs det ett godkännande från berörda grannar.
 • Om den placeras på en bostadstomt i ett område utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse, har väggar och tak, och den är mindre än bostadshusets längd, bredd och höjd

Är du osäker på om åtgärden kräver bygglov eller strandskyddsdispens? Då kan du boka en tid för digital rådgivning eller besöka vårt öppet hus för bygglovsfrågor.

Du behöver inget bygglov för att slå ut en vägg. Men om väggen är bärande behöver du göra en anmälan.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Lämna in bygganmälan (Länk till annan webbplats)

Behöver jag en kontrollansvarig?

Om du behöver en kontrollansvarig eller inte beror på storleken och komplexiteten i det du vill göra. Kontakta oss för mer information.

Då behöver du bygglov:

Då behöver du inte söka bygglov:

 • Om det du ska bygga ryms inom reglerna för attefall eller friggebod. Du behöver däremot göra en attefallsanmälan om du ska bygga ett attefallshus.
 • Om du bor i ett område som är utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse, så länge byggnaden inte ska bli större än huvudbyggnaden när det gäller längd, bredd och höjd.

Här hittar du vilka handlingar du behöver skicka in

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)

Behöver jag en kontrollansvarig?

Om du ska bygga ett enkelt växthus eller förråd på din villatomt behöver du ingen kontrollansvarig.

Då behöver du bygglov:

 • Om det blir en väsentlig ändring av användningssättet än vad byggnaden senast har använts för. Det kan till exempel handla om att en skola blir bostad, butik blir restaurang, lagerlokal blir vandrarhem, bostad blir massagesalong eller kontor blir restaurang.
 • Om det i byggnaden inreds en ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.

Bygglov krävs även om det inte sker några byggtekniska ändringar.

Då behöver du inte söka bygglov:

 • Om ändringen inte är en väsentlig ändring från användningssättet. Till exempel om en butik byts ut mot en annan butik.
 • Om en sommarstuga blir till ett permanent boende.

Ibland kan det vara svårt att själv avgöra vad som är en väsentlig ändring. Du kan alltid boka tid med våra bygglovshandläggare för att få rådgivning.

Boka tid med bygglovshandläggare (Länk till annan webbplats)
Ansök om bygglov (Länk till annan webbplats)
Senast uppdaterad: