Gruppträffar

Skellefteå kommuns individ- och familjeomsorg (IFO) erbjuder kostnadsfria gruppträffar. Vi har grupper som riktar sig till barn, ungdomar, till dig som förälder och dig som vuxen.

Vill du…

  • ta del av aktuell kunskap?
  • möta andra som befinner sig i liknande situation som dig själv?
  • utbyta tankar och erfarenheter?

Varmt välkommen till våra grupper!

Läs nedan om vilka grupper som finns

För barn och ungdomar

För barn och ungdomar

Barnkraft

Gruppträffar för barn och föräldrar där föräldern har en psykisk sjukdom eller en beroendesjukdom. Målet är att ge barnen kunskap om förälderns sjukdom, möjlighet att få träffa andra i liknande situationer samt stärka skyddsfaktorer kring barnen.

Grupp för ungdomar med missbruk och/eller psykisk ohälsa i familjen

Gruppträffar för ungdomar 13-19 år som har missbruk och/eller psykisk ohälsa i familjen. Målet är att ge ungdomarna mer kunskap i ämnet och få stöd av andra som varit med om liknande upplevelser.

Skogsbad

Gruppträffar för stressade och/eller pressade ungdomar med målet att minska stressen i livet. Gruppen träffas ute i skogen en kväll per vecka. Över en öppen eld pratar ungdomar och gruppledare om vardagens utmaningar och testar övningar som kan minska stress.

För föräldrar

För föräldrar

Tidigt föräldrastöd

Gruppträffar för föräldrar med barn under ett år med målet att stärka relationen mellan barnet och föräldrarna samt få dig som förälder att känna ökad tilltro till din föräldraförmåga.

Femklövern

Gruppträffar för föräldrar med barn i åldern 0-2 år. Målet är att ge dig som förälder möjlighet att prata om svårigheter och bli stärkt i din föräldraroll.

ABC 3-12 år

Gruppträffar för föräldrar och viktiga vuxna med barn i åldern 3-12 år. Målet är att stärka familjerelationer och hjälpa föräldrar att handskas bättre med vardagssituationer.

ABC Tonår

Gruppträffar för föräldrar och viktiga vuxna med barn i åldern 13-18 år. Målet är att stärka relationen mellan vuxen och tonåring och bidra till att tonåringen mår bra.

Emotionsfokuserad färdighetsträning

Gruppträffar för föräldrar som vill bli bättre på att bemöta barnets känslor på ett stödjande sätt. Riktar sig till föräldrar som har barn med utmanande eller problematiskt beteende oavsett ålder.

Problematisk skolfrånvaro

Gruppträffar för föräldrar till barn 6–12 år med tidiga tecken på problematisk skolfrånvaro. Som förälder kommer du få ta del av aktuell kunskap inom området problematisk skolfrånvaro samt utbyta erfarenheter med andra föräldrar.

Trust - trygghet ur stöd

Gruppträffar för för dig som har eller känner igen dig i egen psykisk funktionsnedsättning, ohälsa eller sjukdom. Målet med gruppen är att stärka dig i ditt föräldraskap och du får träffa andra i liknande situationer.

Bryt våldsarvet

Gruppträffar för blivande föräldrar eller föräldrar över 23 år med barn i åldern 0-5 år. Målet är att förhindra att användandet av våld i föräldraskapet förs vidare till nästa generation.

Föräldraskap i Sverige

Gruppträffar för utrikesfödda föräldrar med barn i åldern 0-18 år med mål att ge dig som förälder mer information om områden som är viktiga för familjelivet i Sverige.

Övriga grupper

Övriga grupper

Onsdagsgruppen

Onsdagsgruppen är en samtalsgrupp för män som tycker att alkoholen och/eller drogerna har blivit ett bekymmer och kan tänka sig att prata om det i grupp. Syftet med gruppen är att motivera och stötta varandra.

Onsdagssnacket

Onsdagssnacket är en samtalsgrupp för kvinnor som tycker att alkoholen och/eller drogerna har blivit ett bekymmer och kan tänka sig att prata om det i grupp. Syftet med gruppen är att bryta skammen och stötta varandra.

CRA-inspirerad öppenvårdsbehandling

CRA-inspirerad öppenvårdsbehandling i grupp riktar sig till dig som är i behov av mer omfattande öppenvårdsbehandling riktat mot ett missbruk eller beroende. Målet är att hjälpa hjälpa personer till ett drogfritt liv.

Anhörigkurs

Anhörigkurs är en grupp för dig som påverkas av exempelvis en närståendes alkoholkonsumtion, spelberoende eller drogproblematik. Syftet med gruppen är att, trots de omständigheter du lever i, ska få stöd och växa som människa.

Grupp för personer utsatta för våld i nära relation

Gruppen riktar sig till personer som är/har varit utsatta för någon form av våld av sin partner eller ex-partner. Målet med gruppen är att bearbeta det våld man är/varit utsatt för samt få dela erfarenheter med andra som har liknande erfarenheter.

Grupp för personer som utövar våld i nära relation

Gruppen riktar sig till dig som utövar/utövat någon form av våld i nära relation. Målet med gruppen är att du ska få stöd i att hitta sätt att vara som inte skadar dina närstående, vare sig på insidan eller utsidan.

Senast uppdaterad: