Karlgårdsbron

  • Projekt Trafik, väg och järnväg
  • Fas Pågår
  • Plats Centrala stan

Norr och söder kopplas samman

Bron är viktig för att få till ett bättre trafikflöde i centrala Skellefteå och samtidigt minska utsläpp. Ny entreprenör är utsedd, Skanska Sverige får uppdraget att slutföra projektet.

Karlgårdsbron blir en trygg länk mellan södra och norra sidan av Skellefteälven. Den 400 meter långa träbron kommer göra att resandet med bil, buss och cykel blir enklare. När bron står klar går den över Skellefteälven vid Karlgård-Nordanå för att sedan ansluta till Södra Lasarettsvägen på norra sidan. På södra sidan byggs en ny väg via Skråmträskvägen.

Att leda om trafiken från Kanalgatan och in på Södra Lasarettsvägen för dem som inte har sin målpunkt i stadskärnan, är en viktig åtgärd för att kunna skapa ett tydligt stråk från söder till norr och för att minska koldioxidutsläppen. Det skapar också mer plats och blir tryggare för gångare och cyklister och bidrar till ett attraktivare centrum.

Aktörer
Skellefteå kommun
Skanska Sverige AB

Frågor och svar

Skellefteå kommun är skyldig att följa lagen om offentlig upphandling (LOU). Lagen är till för att se till att offentliga inköp öppnar upp för konkurrens och att skattemedel används så effektivt som möjligt. Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt. Lagen gäller även när en upphandlande myndighet anordnar en projekttävling.

LOU innebär också att vi inte kan premiera lokala entreprenörer utan är objektiva eftersom alla ska ha likvärdiga möjligheter att lämna anbud.

Pris var inte ett utvärderingskriterium i denna upphandling. Utvärderingskriterierna i upphandlingen handlade istället om kompetens och erfarenhet hos nyckelpersoner i platsorganisationen och hur entreprenören planerar att genomföra fas 1 och fas 2. Utöver dessa utvärderingskriterier ställdes flertalet skallkrav för att anbudsgivare skulle anses kvalificerade att lämna anbud. Detta enligt Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Det är ett komplext projekt som ställer mycket höga krav på entreprenören. Vi var särskilt tydliga med det i upphandlingen och har medvetet ställt krav som endast mycket kunniga entreprenörer kan uppfylla. Det har varit ett sätt att försäkra oss om att endast seriösa entreprenörer skulle kunna ge anbud.

I nuläget kan vi inte svara på den frågan. Projektet kommer nu att gå in i en planerings- och kalkylfas som ska utgöra underlag för beräkning av budget för det återstående arbetet. Om det krävs ett budgettillskott tas det upp för beslut i kommunfullmäktige under hösten.

Vi kommer att starta upp planerings- och kalkylfasen tillsammans med den nya entreprenören efter sommaren.

Det är för tidigt att uttala sig om det i dagsläget. Vi behöver vänta in resultatet från fas 1, det vill säga planerings- och kalkylfasen.

Aktuellt i projektet

Karlgårdsbron anläggs som en så kallad hängverksbro med träöverbyggnad och blir Sveriges längsta träbro. Bron kommer att bli 400 meter lång med sju stöd i älven. Den dimensioneras och utformas för bil, buss, cykel och gående.

Länkar till fler projekt

Aktörens webbplats

Relaterade planer

Fler projekt i samma kategori

Visar 5 av 15 nyheter