Barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Om du är ung och tycker livet känns jobbigt finns det flera ställen dit du kan vända dig för att få stöd och hjälp.

Du kan vända dig till Elevhälsan på din skola, till Ungdomshälsan eller till en Ungdomsmottagning. Både sjukvården och socialtjänsten kan hjälpa dig, och det finns många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med.

Kontakt vid psykisk ohälsa

Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa är en samlad kontaktväg in till sjukvården.

Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa ger en samlad kontaktväg in till vården. Hit kan du ringa oavsett var i länet du bor och oavsett vilken typ av vård eller stöd du behöver när det gäller psykiska hälsa. Vårdpersonalen gör en bedömning och hjälper dig vidare till rätt typ av vård, till exempel rådgivning, hälsocentral eller en barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning. Du når kontaktcentret genom att ringa tel. 1177 och välja knappval 2.

Kontaktcenter barn och unga psykisk hälsa Västerbotten Länk till annan webbplats.

E-tjänsten Ansöka om stöd från individ- och familjeomsorgen är en samlad kontaktväg in till det stöd som kommunens socialtjänst kan ge till barn, ungdomar, vuxna och familjer.

Ansöka om stöd från Individ- och familjeomsorgen (Länk till annan webbplats)

Orsaker till varför unga mår dåligt - här kan du få hjälp

Du har rätt att bli väl omhändertagen och bemött med kärlek och respekt. Om du upplever att du inte får tillräckligt med stöd hemma kan du och dina föräldrar få hjälp.

Som barn är man beroende av att de vuxna i ens närhet skyddar och tar hand om en på ett sätt som gör att man kan utvecklas på ett bra sätt. Det kan gälla allt ifrån känslomässigt stöd till att få mat och rena kläder.

Oftast klarar föräldrar att hjälpa och stötta sitt/sina barn, men ibland räcker inte förmågan till, trots att viljan finns där. Av olika anledningar förmår inte föräldern att ge sitt barn tillräckligt med omvårdnad, mat eller hjälpa till så att barnet kommer iväg till skolan på morgonen. Kanske är föräldern våldsam eller hotfull. Kanske bryr sig inte föräldern om var barnet är om dagarna eller på kvällar och nätter. Kanske har föräldern så fullt upp med sina egna problem att barnet glöms bort.

Om du har det så här, tveka inte att kontakta en vuxen i din närhet.

Här kan du få hjälp

Familjeteamet för barn 0-12 år

Klara (social öppenvård) för ungdomar 13-25 år

Gruppträffar för ungdomar med missbruk och/eller psykisk ohälsa i familjen

Bris, Barnens rätt i samhället Länk till annan webbplats.

Bris, Barnens rätt i samhället, tfn 116 111

Bris vuxentelefon tfn 077 150 50 50

Jourhavande kompis, Röda Korset Länk till annan webbplats.

Jourhavande präst
Om du behöver prata med en präst under kvälls- och nattetid kan du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112, begär jourhavande präst.

Sjukvårdsrådgivningen 1177 Länk till annan webbplats.

UMO, ungdomsmottagningen på nätet Länk till annan webbplats.

Läs om föräldraskap och psykisk ohälsa på 1177 Länk till annan webbplats.

Läs- och skrivsvårigheter (dyslexi) innebär att man har svårt att lära sig läsa, stava och förstå en skriven text.

Om du har dyslexi är det vanligt att du

 • läser långsamt och lätt hakar upp sig på orden
 • läser snabbt och fel
 • utelämnar ord eller vänder på korta ord
 • skriver otydligt och kastar om eller utelämnar bokstäver
 • har svårt att stava rätt.

Om du misstänker att du eller att ditt barn har dyslexi kontakta i första hand klassläraren. Det finns hjälp att få. Hur och på vilket sätt du får stöd varierar från fall till fall.

Mer information dyslexi

Kontakta i första hand elevens klasslärare

Läs mer på Dyslexiförbundet FMLS (extern webbplats, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Läs mer på 1177 (extern webbplats, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

En kris som inte blir löst på ett bra sätt kan leda till psykisk ohälsa. Den kan utlösas av allvarliga psykiska påfrestningar som att en vän eller nära anhörig dör. Genom kommunen och Svenska Kyrkan kan du få hjälp att hantera kris och sorg.

Här kan du få hjälp

För- och grundskolans barn- och elevhälsa

Gymnasiets elevhälsa

Ungdomshälsan

Jourhavande präst
Om du behöver prata med en präst under kvälls- och nattetid kan du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112, begär jourhavande präst.

Akut hjälp

Läs mer på UMO, ungdomsmottagningen på nätet. Länk till annan webbplats.

Om dödsfall på 1177 (extern webbplats, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Så länge du är under 18 år eller fortfarande går på gymnasiet ska dina föräldrar försörja dig. De har så kallad försörjningsplikt. Om dina föräldrar av någon anledning inte har pengar så att ni klarar er kan de ansöka om ekonomiskt bistånd, det kallas för försörjningsstöd. Se länk till höger för mer information.

Om du har ekonomiska problem eller har det jobbigt hemma kan du få extra stöd för att öka din motivation och komma vidare.

Här kan du få hjälp

Försörjningsstöd

Budget- och skuldrådgivning

Fondmedel att söka

För- och grundskolans barn- och elevhälsa

Gymnasiets elevhälsa

Socialjour

Bris, Barnens rätt i samhället
ring 116 111

Bris vuxentelefon
ring 077-150 50 50

Jourhavande präst
Om du behöver prata med en präst under kvälls- och nattetid kan du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112, begär jourhavande präst.

Läs mer på 1177 (extern webbplats, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

En funktionsnedsättning innebär en nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. En funktionsnedsättning uppstår till följd av en medfödd skada eller en skada som orsakas av en olycka eller sjukdom.

Du som lever med en funktionsnedsättning kan ha rätt till olika insatser som ger dig det stöd du behöver.

Här kan du få hjälp

Läs mer om funktionsnedsättning

Läs mer på UMO, ungdomsmottagningen på nätet Länk till annan webbplats.

Läs mer på 1177 (extern webbplats, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Barn får i all­män­het som mest ut­brott och an­vän­der som mest fy­siskt våld i 2-3 års ål­dern. De fles­ta lär sig där­ef­ter att han­te­ra sin ag­gres­si­vi­tet.

Barn och ung­do­mar som fort­sät­ter att of­ta få åter­kom­man­de våld­sam­ma ut­brott kan va­ra i risk­zo­nen att för­bli vålds­be­näg­na även i vux­en ål­der. Ils­ka och ut­brott kan ha många oli­ka or­sa­ker, till ex­em­pel fy­sisk räds­la för and­ra, otrygg hem­mil­jö, in­lär­nings­svå­rig­he­ter, neu­ro­lo­gis­ka funktionsnedsättningar, be­te­en­de­stör­ning­ar och psy­kis­ka trau­man.

Du och din familj kan få stöd både från skolan och socialtjänsten.

Här kan du få hjälp

För- och grundskolans elevhälsa

Gymnasiets elevhälsa

Ungdomshälsan

Stödgrupper för barn som bevittnat våld

Centrum mot våld

Akut hjälp

Jourhavande präst
Om du behöver prata med en präst under kvälls- och nattetid kan du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112, begär jourhavande präst.

Om ilska och utbrott på 1177 Länk till annan webbplats.

UMO, ungdomsmottagningen på nätet Länk till annan webbplats.

Bris (extern webbplats, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Av olika skäl kan man hamna i situationer som leder till kriminella handlingar. Om du är under 15 år och gör ett brott kan du inte straffas, men polisen kan ingripa. De tar då kontakt med föräldrarna och socialtjänsten.

Har du blivit utsatt för ett brott? Eller har du begått en kriminell handling? I länkboxen till höger hittar du information var du kan vända dig om du vill ha stöd och hjälp.

Här kan du få hjälp

Medling vid ungdomsbrott

Klara, social öppenvård

Brottsofferjouren Länk till annan webbplats.

Jourhavande präst
Om du behöver prata med en präst under kvälls- och nattetid kan du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112, begär jourhavande präst.

Läs mer på UMO, ungdomsmottagningen på nätet (extern webbplats, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

En kris som inte blir löst på ett bra sätt kan leda till psykisk ohälsa. Den kan utlösas av allvarliga psykiska påfrestningar som att en vän eller nära anhörig dör. Genom kommunen kan du få hjälp att hantera kris och sorg

Upplever du en kris beror det ofta på att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera. En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, som att en nära anhörig dör, att man är med om en olycka, upplever en katastrof eller att något annat oförutsett inträffar. Kris är inte detsamma som psykisk sjukdom men om den inte blir löst på ett bra sätt kan den leda till psykiskt lidande.

Här kan du få hjälp

Akut hjälp (stöd och  krisjour, social jour mm) Länk till annan webbplats.

Stödgrupp för barn som bevittnat våld

Jourhavande präst
Om du behöver prata med en präst under kvälls- och nattetid kan du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112, begär jourhavande präst.

Läs mer på UMO, ungdomsmottagningen på nätet (extern webbplats, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Det ska finnas en plan mot kränkande behandling för varje enskild verksamhet. Planen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling t.ex. mobbning.

Vill du läsa likabehandlingsplanen på din skola? Besök skolans webbsida.

Mobb­ning är när nå­gon sys­te­ma­tiskt tra­kas­se­rar en an­nan per­son fysiskt el­ler psy­kiskt. Mobb­ning be­ty­der att man ute­sluts ur kam­ratkret­sen, blir il­la be­hand­lad och för­trycks. Mobb­ning är ing­en engångs­fö­re­te­el­se ut­an en sys­te­ma­tisk kränk­ning av en per­son. Mobb­ning kan va­ra allt ifrån att bli kal­lad ned­sät­tan­de sa­ker till att bli ut­satt för våld. Det har även bli­vit van­li­ga­re att mobb­ning sker via nätet, e-post el­ler sms.

Känner du igen dig?

Här kan du få hjälp

För- och grundskolans elevhälsa

Gymnasiets elevhälsa

Ungdomshälsan

Jourhavande präst
Om du behöver prata med en präst under kvälls- och nattetid kan du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112, begär jourhavande präst.

Friends (tillsammans mot mobbning) hemsida (extern webbplats, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

1177 (extern webbplats nytt fönster) Länk till annan webbplats.

UMO, ungdomsmottagningen på nätet (extern webbplats, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

DO, diskrimineringsombudsmannen (extern webbplats, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Att gå i skolan tar upp en stor del av livet. Det kan vara en rolig tid och det kan vara en svår tid. För de flesta varierar det.

Om du tycker att något är jobbigt och att det är svårt att gå i skolan är det bra att prata med någon. Det kan finnas många olika orsaker till att det känns jobbigt. Kanske finns det andra som är i en liknande situation som du kan byta tankar och erfarenheter med. Ibland kan du själv hitta orsaken till att du känner som du gör och komma på egna lösningar.

Men ibland behöver man andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal från någon annan barn- eller ungdomsverksamhet. Du ska inte behöva må dåligt i skolan. Det finns hjälp att få.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar.

Här finns en sida med tips, råd och vägledning för dig som förälder.

Sexuella övergrepp är namnet på olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt.

Sexuella övergrepp kan vara många olika saker, alltifrån att man blir berörd på ett sätt som har en sexuell innebörd till att bli utsatt för våldtäkt. Övergreppen kan vara blickar, ord, smekningar, att tvingas tillfredsställa någon sexuellt med munnen eller handen, vaginala eller anala samlag. Att tvingas se pornografi eller bevittna sexuella handlingar, är också sexuella övergrepp.

Om du är under 15 år har ingen äldre tonåring eller vuxen rätt att göra något sexuellt med eller mot dig, även om du vill eller tar initiativ.

Har du blivit utsatt? Var inte rädd att söka hjälp. Till höger hittar du information om var du kan vända dig.

Här kan du få hjälp

För- och grundskolans elevhälsa

Gymnasiets elevhälsa

Ungdomshälsan

Centrum mot våld

Misstänker du att ett barn far illa?

Mer information

1177 (extern webbplats, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Bris, Barnens rätt i samhället (extern webbplats, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

Akut hjälp

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska bli bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid.

Hur det känns när föräldrar skiljer sig är förstås väldigt olika. Det är vanligt att känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Många känner skuld över att föräldrarna skiljer sig och tänker att det är ens eget fel. Kom i håg att det aldrig är sant.

Har du föräldrar som har skiljt sig eller är på väg att skilja sig? Till höger hittar du mer information om skilsmässa och vem du kan vända dig till om du mår dåligt.

Här kan du få hjälp

Familjerådgivningen

Stöd till familjen

För- och grundskolans elevhälsa

Gymnasiets elevhälsa

Ungdomshälsan

Bris, barnens rätt i samhället, tfn 116 111

Bris vuxentelefon tfn 077 150 50 50

Barn och ung­do­mar kan kän­na stress och oro på grund av många or­sa­ker, till ex­em­pel för att de vill bli ac­cep­te­ra­de av kam­ra­ter, upp­fyl­la oli­ka ide­al om ut­se­en­de el­ler per­son­lig­het, få höga be­tyg el­ler kom­ma in på rätt ut­bild­ning. Stress kan ock­så be­ro på en job­big si­tu­a­tion hem­ma el­ler oför­måga att kopp­la av ifrån da­ta­spel el­ler so­ci­a­la me­di­er.

Exempel på osunda stressymtom är:

 • du sover dåligt
 • du är trött, trots att du sovit bra
 • huvudvärk
 • magont
 • smärta i nacke och axlar
 • hjärtklappning
 • nedstämdhet
 • ångest
 • att du känner dig likgiltig eller ointresserad av det som händer omkring en
 • att lätt blir irriterad och arg över småsaker
 • koncentrationssvårigheter och glömska
 • en känsla av rastlöshet och att du har svårt att koppla av.

Känner du igen dig? . Du kan börja med att berätta hur du känner för en kompis, någon i familjen eller någon annan. Om du inte har någon att prata med finns det information om olika kontaktvägar:

Här kan du få hjälp

För- och grundskolans elevhälsa

Gymnasiets elevhälsa

Ungdomshälsan

Stress på 1177 (extern webbplats, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

UMO, ungdomsmottagningen på nätet (extern webbplats, nytt fönster) Länk till annan webbplats.

En del växer upp med våld från vuxna i familjen. Så ska ingen behöva ha det. Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon. Det kan handla om sparkar och slag, att man blir inlåst eller blir misshandlad på något annat sätt.

Ett annat slags våld är att de vuxna inte tar hand om en på ett bra sätt. Det kan till exempel vara om man ofta får gå hungrig, inte har kläder, inte har någonstans att sova, om någon i familjen tar ens pengar eller om man inte får omtanke och kärlek.

Känner du igen dig? Det finns hjälp att få.

Här kan du få hjälp

För- och grundskolans elevhälsa

Gymnasiets elevhälsa

Ungdomshälsan

Individuell krisbearbetning för barn och unga som bevittnat våld

Centrum mot våld

Akut hjälp Länk till annan webbplats.

Jourhavande präst
Om du behöver prata med en präst under kvälls- och nattetid kan du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112, begär jourhavande präst.

Läs mer på 1177 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: