Vilket stöd kan du ansöka om enligt LSS eller SoL?

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd för att klara din vardag så självständigt som möjligt. Hos Stöd och service kan du ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL).

Du kan även ansöka om andra stöd.

 

Stöd enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

För att få en insats enligt LSS behöver du omfattas av den så kallade personkretsen:

  • utvecklingsstörning, autism eller autismliknande till­stånd,
  • betydande och bestående begåv­ningsmässigt funk­tions­hinder efter hjärnskada i vuxen ålder, eller
  • andra stora och var­aktiga fysiska eller psykiska funk­tions­hinder, som innebär att du har betydande svå­righeter i vardagen och ett omfat­tande be­hov av stöd och hjälp.

Du ska ha behov av den sökta insatsen och behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt.

Det är viktigt att komma ihåg att även om du har en diagnos innebär det inte att du automatiskt har rätt till en viss insats.

Insatser enligt LSS

 

Individuell plan

Du som fått en insats enligt LSS kan ansöka om en individuell plan. En individuell plan talar om vilket stöd du ska få och är ett sätt för dig att bestämma mer över ditt liv.

För dig som ska flytta hit

Kommunen ansvarar för insatser enligt LSS för de som bor i kommunen. Om du planerar att flytta till Skellefteå kommun kan du ansöka om förhandsbesked. Det betyder att du i förväg får besked om du kan få en insats enligt LSS när du har flyttat hit.

Det är du, din vårdnadshavare eller din företrädare (god man eller förvaltare) som kan ansöka.

Ansök om stöd enligt LSS via en av de lila knapparna:

Ansökan om stöd enligt LSS (Länk till annan webbplats)
Vårdnadshavare - Ansökan om stöd enligt LSS för ditt barn (Länk till annan webbplats)

Behöver du hjälp med att ansöka? Kontakta kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 1 för att komma till socialt stöd och omsorg.

Du kan också skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Efter att ansökan skickats in

Avsluta insats hos Stöd och service (Länk till annan webbplats)

Du kan även kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 1.

Stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Du som har svårigheter att utföra aktiviteter i din vardag på grund av allvarlig psykisk ohälsa, en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning kan ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL). Då gör vi på Stöd och service en utredning, för att tillsammans med dig ta reda på vilket stöd som kan passa just dig.

Du kan få stöd om du inte själv kan tillgodose dina behov eller inte kan få dem tillgodosedda på annat sätt.

Stöd och service ger stöd enligt socialtjänstlagen till:

  • Personer med allvarlig psykisk ohälsa. Det kan vara en allvarlig form av psykisk ohälsa med vård inom psykiatrin och ett förutsebart långvarigt behov av insatsen
  • Personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
  • Personer med lindrig intellektuell funktionsnedsättning

Stödet vänder sig till dig som är över 18 år och som har gått ut gymnasieskolan. Du som går gymnasiet kan komma ifråga om du är över 18 år och redan bor i eget boende.

Övriga ansökningar enligt socialtjänstlagen handläggs av Individ- och familjeomsorgen och Vård och omsorg.

På socialkontoret har vi många olika stödinsatser enligt socialtjänstlagen. På Stöd och service har vi två former av stöd: stöd i ordinärt boende (boendestöd av team) och bostad med särskild service.

Det är ditt behov av vardagsstöd som är utgångspunkten för bedömning av vilket bistånd/stöd du kan få. Det innebär att du inte har en obegränsad frihet att välja insats.

Det individuella stödet kan ges alla dagar och under dygnets alla timmar och utgår från de behov av stöd som du har, dessa kan vara att:

  • Träna och utveckla grundläggande vardagsaktiviteter, exempelvis planering av mat och matinköp, tvätt och städ.
  • Få stöd med strategier att hantera oro och kunna känna trygghet i sitt hem.

Stöd i ordinärt boende – Innebär att du får stöd av ett mobilt stödteam som besöker dig i ditt hem och genom telefonkontakt. De stöttar utifrån ditt beslut om stöd och insatsen ska möjliggöra att du kan klara ditt vardagsliv så självständigt som möjligt.

Bostad med särskild service – Insatsen är för dig med omfattande svårigheter i vardagslivet och då behovet av stöd inte kan tillgodoses på annat sätt, exempelvis genom mobilt stödteam. Du tilldelas en lägenhet av kommunen med möjlighet till personalstöd dygnet runt. Stödet planeras utifrån dina behov och ges genom besök i bostaden och telefonkontakt. I nära anslutning till bostaden finns en gemsamhetslokal för social samvaro och praktiskt stöd.

Avsaknad av bostad är inte en grund för att beviljas bostad med särskild service.

Alla insatser enligt SoL är kostnadsfria, men du står för dina personliga kringkostnader. Till exempel betalar den som bor i bostad med särskild service sin egen hyra och mat, sina egna resor och andra kostnader, medan det stöd personalen ger är kostnadsfritt.

Det är du eller din företrädare (god man eller förvaltare) som kan ansöka.

Ansök om stöd enligt SoL via den lila knappen:

Ansökan om stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL) på Stöd och service (Länk till annan webbplats)

Behöver du hjälp med att ansöka? Kontakta kommunens kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 1 för att komma till socialt stöd och omsorg.

Du kan också skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se

Efter att ansökan skickats in

Avsluta insats hos Stöd och service (Länk till annan webbplats)

Du kan även kontakta kundtjänst på 0910-73 50 00, tryck 1.

Vanliga frågor gällande boende i gruppbostad eller servicebostad

Kan jag bo i egen lägenhet även om jag behöver stöd? Eller måste jag bo i servicebostad/gruppbostad?
Ja du kan bo i egen lägenhet och få hjälp av ett mobilt stödteam.

Var finns bostäderna? Hur många finns det? Hur många personer bor där?
Du kan bo i en bostad du själv hyrt eller köpt och få stöd av ett mobilt stödteam.
Det finns ett fyrtiotal gruppbostäder i Skellefteå kommun. På en gruppbostad bor oftast 4–6 personer.
Det finns ett tjugotal servicebostäder i Skellefteå kommun. Ungefär 10–20 personer brukar få hjälp av en och samma servicebostad.

Hur lång tid tar det innan jag får ett boende?
Vi försöker matcha ditt behov av stöd med lämplig bostad. Det gör att det kan ta olika lång tid beroende på vad som finns ledigt.

Får jag välja vilket boende jag vill ha?
Du kan meddela om du har något särskilt önskemål, men det är inte alltid det går att möta din önskan.

Hur stora är lägenheterna?
Lägenheterna är olika stora. De flesta lägenheter är 1 rum och kök/kokvrå eller 2 rum och kök med egen toalett och dusch.

Är lägenheterna möblerade?
Nej, lägenheterna är inte möblerade.

Får jag komma på studiebesök innan?
När du får ett erbjudande om grupp- eller servicebostad får du åka dit. Du får titta på lägenheten och ställa eventuella frågor till bostadens personal.

När får jag komma och titta på lägenheten?
När du fått ett erbjudande om lägenhetsvisning. Du kan välja att komma själv eller så tar du med någon person som stöd.

Vem hjälper till med flytten?
Flytten ordnar du själv.

Hur mycket kostar det?
Det stöd och omvårdnadsbehov du har kostar ingenting.
Du betalar din hyra, hemförsäkring och mat själv. Eventuella kostnader för bredband, resor, aktiviteter och liknande betalar du också själv.

Om jag har personlig assistans, kan jag ändå bo i gruppbostad eller servicebostad?
Nej, de insatserna går inte att kombinera.

Kan jag få bo kvar även om jag inte längre vill ha stödet från personalen?
Om du vill ha stöd i en annan form eller vill avsluta ditt stöd så för vi en dialog med dig om detta.

Får jag ha husdjur?
Du kan ha husdjur i din egen lägenhet, men du behöver kunna ta hand om den själv. Om djur vistas i gemensamhetsutrymmen är det viktigt att ta hänsyn till allergier och rädslor hos de övriga i boendet samt personalen.

Får jag åka och hälsa på andra?
Ja.

Får jag sova borta?
Ja.

Får jag ha en sambo?
En bedömning görs i varje enskilt fall.

Vad händer om jag får barn? Kan barnet och jag bo kvar?
Ja, du kan bo kvar med barnet. En gruppbostad kan dock vara utformad på ett sätt som inte är lämpligt utifrån barnets bästa. Vi kan hjälpa dig hitta en bostad som är bättre anpassad.

Har du barn innan du flyttar tar vi hänsyn till det när vi erbjuder en lägenhet.

Måste jag meddela personalen vad jag ska göra?
Nej, men det kan vara bra att berätta om du åker bort under flera dagar.

Kan jag bli vräkt?
Ja, du måste betala din hyra och sköta lägenheten, annars kan du bli vräkt.

Får jag göra om/måla om i lägenheten?
Det beslutar fastighetsägaren om, prata med dem innan.

Vad händer om något går sönder?
Du behöver själv teckna en hemförsäkring som täcker eventuella skador.

Får jag äta tillsammans med andra?
Ofta finns möjligheten att äta tillsammans med andra, men inte i alla boenden.

Får jag ha besökare?
Ja, du får ha besökare i din lägenhet. Det är dock samma regler som i andra hyreshus, du får exempelvis inte störa dina grannar.

Får jag ha fest?
Ja, du får ha fest i din lägenhet. Det är dock samma regler som i andra hyreshus, du får exempelvis inte störa dina grannar.

Hur mycket hjälper personalen till?
Personalen hjälper och stöttar dig utifrån ditt behov. Det ser olika ut för alla.

Kan jag få stöd av personal på natten?
Utifrån ditt behov kan du kan få stöd nattetid på olika sätt. Det finns natteam, journatt och vaknatt.

Kan personalen hjälpa mig med matlagning och handling?
Ja, de stöttar dig med det du behöver hjälp med. Det du klarar på egen hand ska du självklart göra själv.

Vad gäller kring städning och hålla ordning?
Personalen hjälper och stöttar dig med det du har behov av. Städning kan vara en sådan sak. Det du klarar på egen hand ska du självklart göra själv.

Vilken hälso- och sjukvård kan jag få?
Du avgör själv om du vill ha dina kontakter med hälsocentral eller med kommunens hälso- och sjukvårdsteam.

Kommunens hälso- och sjukvårdsteam med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut är knutet till varje bostad.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med det stöd jag får?
Vi vill gärna veta vad du tycker om hur vi utför vårt stöd, våra insatser och det bemötande vi ger. Därför är synpunkter både beröm och klagomål värdefulla för oss. Vi ser gärna att du i pratar med personalen i verksamheten eller med enhetschef.

Kan jag flytta om jag inte trivs?
Vi jobbar alltid för att du ska trivas, prata med din kontaktperson eller enhetschef om du inte gör det. Vi kommer då bevaka lediga platser som överensstämmer med dina behov.

Vad gör jag om jag upplever allvarliga brister eller missförhållanden?
Anser du att det finns allvarliga brister eller missförhållanden kan du kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO). De ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vad gör jag om jag anser att jag eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller av en tjänsteman på en myndighet?
Om du anser att du eller någon annan har blivit felaktigt behandlad av en myndighet, eller en tjänsteman på en myndighet kan du skicka in en anmälan till Justitieombudsmannen (JO). De granskar om myndigheter och tjänstemän följer lagar och förordningar och kan kritisera en myndighet men inte ändra på beslut eller domar.


Senast uppdaterad: