Stöd till personer med funktionsnedsättning

På den här sidan har vi samlat information och länkar som kan underlätta för dig som söker olika former av stöd till personer med funktionsnedsättning.

Du kan anpassa sidan genom att öppna fliken "hjälpfunktioner" som finns högt upp på sidan.

Den som har en funktionsnedsättning kan ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) och stöd enligt Socialtjänstlagen (SoL).
Information och stöd enligt LSS och SoL

Den som har rörelsehinder kan få parkeringstillstånd för att kunna parkera närmare färdmålet, arbetsplatsen eller bostaden. Om man inte kör bil själv kan man få parkeringstillstånd om särskilda skäl finns.
Parkeringstillstånd

Om man har svårt att förflytta sig själv kan man få hjälp och bidrag av Försäkringskassan att skaffa en egen anpassad bil.
Läs mer om bilstöd på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

En anpassning av den egna bostaden kan underlätta för den som har en funktionsnedsättning att bo kvar i sin bostad. På bygg- och miljökontoret kan man ansöka om bidrag till bostadsanpassningar eller bidrag till elsanering.
Bostadsanpassning

Korttidstillsyn är en av stödformerna i Lagen om stöd och service (LSS). Skolungdom över 12 år kan få korttidstillsyn och hjälp med fritidssysselsättning före och efter skoldagen samt vid lov.
Korttidstillsyn och fritid för ungdomar

Fritid är en lagstadgad rättighet för vuxna som bor i bostad med särskild service enligt Lagen om stöd och service (LSS). På sidan för stöd och service hittar du aktiviteter och träffpunkter.
Fritid för vuxna

Skellefteå har ett rikt föreningsliv. På fritidskontorets sida kan man hitta register på föreningar och annan information om föreningslivet. Genom att välja kategori i föreningsregistret hittar man till exempel funktionshindersorganisationerna.
Föreningslivet

Skellefteå har också ett rikt kulturliv. På skol- och kulturkontorets sida finns länkar till biblioteksverksamheten, teater, film, dans, museum, musik, konst, litteratur samt slöjd och konsthantverk.
Kulturutbudet

På Stadsbiblioteket finns talböcker för den som inte kan läsa vanliga böcker på grund av funktionsnedsättning. Här finns också lättlästa böcker.
Bibliotek

Skellefteå Parasportförening erbjuder olika idrotter och träningslokalen "Träningsvärket". På deras kansli kan du också hyra och prova på fritidshjälpmedel.

Färdtjänst är en form av kollektivtrafik för den som inte kan åka buss. Den som har rätt till färdtjänst kan åka taxibil eller specialfordon. Riksfärdtjänst kallas det när man åker utanför den egna kommunen. Riksfärdtjänst ansöker man om för varje enskild resa.
Färdtjänst

Myndigheten för delaktighet (MFD) arbetar med att främja, guida och stödja samhällets aktörer att genomföra sina uppdrag utifrån hela befolkningens behov och förutsättningar.
Myndigheten för delaktighets webbplats Länk till annan webbplats.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) jobbar mot diskriminering.
Diskrimineringsombudsmannens webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunfullmäktige beslutade 2010 att anta den funktionshinderspolitiska strategin Ett Skellefteå för alla. Strategin visar Skellefteå kommuns ambition, vilja och inriktning i frågor som berör alla människor som lever med en funktionsnedsättning.
Ett Skellefteå för alla - strategi för det funktionshinderspolitiska arbetet i Skellefteå kommun

Rådet för förebyggande av funktionshinder (RÅFF) är kommunens informations- och samarbetsråd kring funktionshinderfrågor. I rådet ingår representanter för funktionsrätts­rörelsen och kommunpolitiken. En representant från varje funktionsrättsförening bildar referensgrupp till rådet. Rådet har också en tillgänglighetsgrupp som arbetar för ökad fysisk, informativ, kommunikativ, psykisk och social tillgänglighet. Tillgänglighetsgruppen består av föreningsrepresentanter, delaktighetssamordnare och tillgänglighetsrådgivare.
Rådet för förebyggande av funktionshinder

Kommunen har en delaktighetssamordnare som arbetar med övergripande funktionsrätts­frågor i kommunen med utgångspunkt i strategin Ett Skellefteå för alla. Delaktighetssamord­naren har en rådgivande och stöttande roll för medarbetare och förtroendevalda i Skellefteå kommun samt för allmänhet och privat sektor.

Delaktighetssamordnaren är funktionsrättsföreningarnas kontaktperson i kommunen och jobbar mot föreningarna på ett strukturerat sätt, bland annat via RÅFF (rådet för förebyggande av funktionshinder).
Delaktighetssamordnare

Kommunens tillgänglighetsrådgivare har specialkompetens när det gäller utformning av den fysiska miljön för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och vilka krav lagstiftningen ställer.
Tillgänglighetsrådgivare

Landstinget och kommunerna ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen erbjuda hjälpmedel så att man kan fungera i sin bostad och delta i samhällslivet. Landstingets primärvård har ansvar för hjälpmedel om man bor i eget boende.

Kommunen har ansvar för hjälpmedel om man bor i särskilda boendeformer.

Infomix är ett centrum för tillgänglig information. De översätter kommunal och landstingsinformation till lättläst svenska, ljud eller punktskrift.
Infomix webbplats Länk till annan webbplats.

Kommunen kan ge försörjningsstöd, socialbidrag. Kommunen kan också erbjuda budget- och skuldrådgivning samt konsumentvägledning.
Försörjningsstöd, socialbidrag
Budget- och skuldrådgivning
Konsumentvägledning

En God man är en person som hjälper till att sköta ekonomin eller bevaka rättigheter.
God man

Den som behöver extra hjälp eller har merkostnader som beror på funktionsnedsättningen kan få merkostnadsersättning från Försäkringskassan.
Läs mer på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

En förälder som vårdar ett barn som är sjukt eller har en funktionsnedsättning kan få omvårdnadsbidrag från Försäkringskassan.
Läs mer på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som behöver personlig assistans kan få assistansersättning från Försäkringskassan.
Läs mer om assistansersättning på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Den som är mellan 19 och 29 år och har nedsatt arbetsförmåga kan få aktivitetsersättning från Försäkringskassan.
Läs mer om aktivitetsersättning på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Den som är mellan 19 och 64 år och har nedsatt arbetsförmåga kan få sjukersättning från Försäkringskassan.
Läs mer på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den som deltar i arbetsmarknadspolitiska program kan få aktivitetsstöd från Försäkringskassan.
Läs mer om aktivitetsstöd på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Landstingets Barn- och ungdomshabilitering ger råd, stöd och habilitering till barn och ungdomar som har utvecklingsstörning, autism, rörelsehinder eller andra svåra funktionsnedsättningar.
Läs mer om barn- och ungdomshabiliteringen på landstingets webbplats Länk till annan webbplats.

Rådgivning och annat personligt stöd till vuxna med funktionsnedsättning är en av stödformerna i lagen om stöd och service (LSS). Det är landstinget som ansvarar för insatsen med hjälp av kuratorer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, psykologer och specialpedagoger.
Läs mer om särskilt stöd och habilitering för vuxna på landstingets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Personligt ombud är en person som stöder den som lider av psykisk ohälsa att klara vardagen och skapa kontakter med myndigheter.
Personligt ombud

En syn- och hörselinstruktör hjälper personer med synnedsättningar att klara så mycket som möjligt själv i hemmet.
Syn- och hörselinstruktör

Att leva nära någon som är långvarigt sjuk, äldre, har funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller beroendeproblem kan ibland tära på orken. Du som anhörig kan söka stöd och avlastning.
Anhörigstöd

Kontaktperson är en av stödformerna i Lagen om stöd och service (LSS). En kontaktperson stöttar i utvecklingen av fritidsintressen och hjälper till att bryta isoleringar.
Kontaktperson

Ledsagarservice är en av stödformerna i Lagen om stöd och service (LSS). Ledsagarservicen ska ge möjlighet för personer med funktionsnedsättning att komma ut och göra fritidsaktiviteter.
Ledsagarservice

Under Utbildning & barnomsorg på kommunens hemsida finns information om olika skolformer. Här hittar du information om stöd till barn med särskilda behov, förskola, fritidshem, friskola, musikskola samt skolskjuts och matsedlar.
Utbildning & barnomsorg

Om du behöver förlänga dina grundskole- eller gymnasiestudier på grund av en funktionsnedsättning kan du få aktivitetsersättning från Försäkringskassan under studietiden.
Läs mer om aktivitetsersättning på Försäkringskassans webbplats Länk till annan webbplats.

Specialpedagogiska skolmyndigheten är en statlig myndighet som arbetar för att alla ska ges möjlighet att nå målen för sina studier och utbildning.
Läs mer på Specialpedagogiska skolmyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: